Vytvoriť faktúru

PPA ENERGO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PPA ENERGO
IČO 31368484
DIČ 2020339189
IČ DPH SK2020339189
Dátum vzniku 15 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PPA ENERGO
Vajnorská 137
83000
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 73 607 422 €
Zisk 3 755 417 €
Aktíva 45 448 517 €
Vlastný kapitál 14 724 552 €
Kontaktné informácie
Email ppa@ppa.sk
Phone(s) 0249237111, 0249237386
Fax(es) 0249237313, 0249237347
Dátum aktualizácie údajov: 06.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 40,909,195
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,012,003
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 26,195
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 26,195
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,985,808
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 205,802
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,064,075
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 715,931
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,756,919
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,308,894
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 687,730
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 621,164
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 196,559
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 196,559
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 25,161,765
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 24,554,739
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,554,739
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 607,026
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,089,701
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 44,210
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 11,045,491
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 140,273
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 88,661
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 51,612
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 40,909,195
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,693,123
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 179,248
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 179,248
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 17,925
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,925
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 24,807
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 1,792
2. Ostatné fondy (427, 42X) 23,015
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 13,715,726
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 13,715,726
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,755,417
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,216,072
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 358,897
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 328,563
12. Odložený daňový záväzok (481A) 30,334
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 8,202,345
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 8,202,345
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 14,356,929
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 14,224,878
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,224,878
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 825,618
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 487,056
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -1,188,577
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,954
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 297,472
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 297,472
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 429
Dátum aktualizácie údajov: 06.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 73,356,001
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 73,607,422
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 124,592
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 804,142
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 72,426,066
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 99,798
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,200
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 151,624
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 68,334,575
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 57,945
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 25,105,248
D. Služby (účtová skupina 51) 22,515,656
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 18,088,258
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 13,157,961
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,557,222
4. Sociálne náklady (527, 528) 373,075
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 33,384
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 456,870
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 456,870
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 67,507
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,009,707
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,272,847
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,775,749
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,045,124
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,284
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4,284
XII. Kurzové zisky (663) 1,040,840
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 940,987
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 87
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 87
O. Kurzové straty (563) 846,840
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 94,060
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 104,137
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,376,984
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,621,567
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,784,921
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -163,354
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,755,417
Dátum aktualizácie údajov: 06.06.2016