Vytvoriť faktúru

PPA Power DS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PPA Power DS
IČO 31368514
DIČ 2020334481
IČ DPH SK2020334481
Dátum vzniku 15 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PPA Power DS
Vajnorská 137
83000
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 25 861 995 €
Zisk 648 416 €
Aktíva 3 160 747 €
Vlastný kapitál 585 401 €
Kontaktné informácie
Email martonova@ppapower.sk
Phone(s) 0484161127
Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,737,680
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,922,841
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,174
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,174
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,920,667
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 135,248
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 661,149
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 299,991
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 824,279
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,775,829
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,202
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,202
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 157,308
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 15,794
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,794
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 141,514
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,492,940
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,410,659
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,410,659
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53,481
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 28,800
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,122,379
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,968
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,117,411
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 39,010
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9,113
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 29,897
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,737,680
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,282,823
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 88,296
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 88,296
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,829
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,829
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,000
2. Ostatné fondy (427, 42X) 1,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 536,282
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 536,282
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 648,416
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,050,241
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 99,770
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 80,500
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 80,500
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 12,092
12. Odložený daňový záväzok (481A) 7,178
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 76,858
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 63,482
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 13,376
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,741,726
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,748,652
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,748,652
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 287,294
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 170,120
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 51,329
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 277,493
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 206,838
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 128,969
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 128,969
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,918
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 404,616
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 4,616
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 400,000
Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 25,861,995
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 25,861,995
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,083,522
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 16,722,908
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 55,565
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,041,349
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 9,076,477
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,484,218
D. Služby (účtová skupina 51) 806,875
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,564,786
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,166,828
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 349,408
4. Sociálne náklady (527, 528) 48,550
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,987
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 66,467
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 66,467
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 31,685
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,854
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 820,646
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,438,860
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 96
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 96
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 96
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,579
O. Kurzové straty (563) 5
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,574
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,483
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 819,163
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 170,747
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 312,364
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -141,617
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 648,416
Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016