Vytvoriť faktúru

PUKMP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno PUKMP
IČO 31368638
DIČ 2020292318
IČ DPH SK2020292318
Dátum vzniku 18 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PUKMP
Röntgenova 26
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 100 142 €
Zisk 196 890 €
Aktíva 12 759 536 €
Vlastný kapitál 1 095 628 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0233333127
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,494,050
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,830,907
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,814,400
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 420,817
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,389,638
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,745
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,200
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 16,507
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 16,507
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 550,100
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,889
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 1,889
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 129,727
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 116,262
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 116,262
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 3,966
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,499
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 418,484
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,756
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 416,728
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 113,043
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,706
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 109,337
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,494,050
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,066,330
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,774
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,774
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 850,150
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,009
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,009
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 11,507
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 11,507
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 196,890
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,164,314
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 9,076,298
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 233,030
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 8,843,268
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,076,684
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 343,061
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 343,061
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 90,789
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 642,834
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 11,332
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 11,332
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 263,406
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 10,438
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 235,265
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 17,703
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,035,447
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,100,142
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,035,447
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 17,703
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 46,992
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,609,047
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 297,702
D. Služby (účtová skupina 51) 492,985
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 44,955
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 723,706
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 723,706
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 36,204
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,495
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 491,095
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,244,760
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,966
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 3,966
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 3,966
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 247,295
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 246,182
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 246,182
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,113
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -243,329
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 247,766
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 50,876
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 90,789
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -39,913
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 196,890
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017