Vytvoriť faktúru

PUKMP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PUKMP
IČO 31368638
DIČ 2020292318
IČ DPH SK2020292318
Dátum vzniku 18 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PUKMP
Röntgenova 26
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 055 893 €
Zisk 196 984 €
Aktíva 12 759 536 €
Vlastný kapitál 1 095 628 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0233333127
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,963,714
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,536,645
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11,527,402
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 420,817
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,100,287
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,098
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,200
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 9,243
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 9,243
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 290,504
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 683
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 683
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 139,977
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 137,499
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 137,499
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,478
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 149,844
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,241
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 146,603
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 136,565
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,693
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 132,872
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,963,714
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,059,160
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,774
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,774
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 850,150
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,009
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,009
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 4,243
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 4,243
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 196,984
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,633,883
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 9,787,504
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 253,364
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 9,496,115
12. Odložený daňový záväzok (481A) 38,025
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 832,569
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 204,397
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 204,397
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 625,292
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 13,810
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,810
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 270,671
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 252,968
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 17,703
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,055,893
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,055,893
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,038,054
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,938
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,901
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,541,630
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 312,273
D. Služby (účtová skupina 51) 458,275
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 40,066
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 721,736
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 721,736
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -3,778
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,058
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 514,263
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,267,506
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 364
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 364
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 364
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 285,072
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 283,249
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 283,249
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,823
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -284,708
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 229,555
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 32,571
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 29,691
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 196,984
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31368638 DIČ: 2020292318 IČ DPH: SK2020292318
 • Sídlo: PUKMP, Röntgenova 26, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Marca 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Štefan Kobes Hviezdoslavova 1748/10 Zlaté Moravce 953 01 26.04.2007
  Ing. Peter Pochaba Radvanská 2094/34 Bratislava 811 31 26.04.2007
  Ing. Karol Urban Kukučínova 1249/8 Zlaté Moravce 953 01 26.04.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  EP REAL, s. r. o. 3 387 € (50%) Bratislava 821 02
  VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s. 3 387 € (50%) Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.01.2013Noví spoločníci:
   EP REAL, s. r. o. Tomášikova 19 Bratislava 821 02
   08.01.2013Zrušeny spoločníci:
   ABC KLÍMA s. r. o. Tomášikova 19 Bratislava 821 02
   30.10.2009Nové predmety činnosti:
   správa bytového alebo nebytového fondu
   08.10.2009Nové sidlo:
   Röntgenova 26 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb súvisiacich s prenájmom
   Noví spoločníci:
   VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s. Röntgenova 26 Bratislava 851 01
   07.10.2009Zrušené sidlo:
   Tomášikova 19 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   Zrušeny spoločníci:
   VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s. Tomášikova 19 Bratislava 826 55
   26.06.2009Noví spoločníci:
   ABC KLÍMA s. r. o. Tomášikova 19 Bratislava 821 02
   25.06.2009Zrušeny spoločníci:
   PPM - IMMO s. r. o. Rybničná 40/F Bratislava 831 07
   03.06.2009Noví spoločníci:
   VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s. Tomášikova 19 Bratislava 826 55
   PPM - IMMO s. r. o. Rybničná 40/F Bratislava 831 07
   02.06.2009Zrušeny spoločníci:
   PPM - IMMO s.r.o. Rybničná 40/F Bratislava 831 07
   Štefan Kobes Hviezdoslavova 1748/10 Zlaté Moravce 953 01
   Ing. Štefan Mereš Medená 12 Bratislava 811 04
   Stanislav Procházka Zohorská 972/17 Lozorno 900 55
   Ing. Karol Urban Kukučínova 1249/8 Zlaté Moravce 953 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Mereš Fučíkova 12 Bratislava
   Ing. Stanislav Procházka Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 26.04.2007
   17.11.2007Noví spoločníci:
   PPM - IMMO s.r.o. Rybničná 40/F Bratislava 831 07
   16.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Pochaba Radvanská 2094/34 Bratislava 811 01
   22.05.2007Nové obchodné meno:
   PUKMP s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tomášikova 19 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Kobes Hviezdoslavova 1748/10 Zlaté Moravce 953 01 Vznik funkcie: 26.04.2007
   Ing. Peter Pochaba Radvanská 2094/34 Bratislava 811 31 Vznik funkcie: 26.04.2007
   Ing. Karol Urban Kukučínova 1249/8 Zlaté Moravce 953 01 Vznik funkcie: 26.04.2007
   Ing. Stanislav Procházka Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 26.04.2007
   21.05.2007Zrušené obchodné meno:
   A.M.TRADING spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Tajovského 26 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Adam Narcisova 16 Bratislava
   26.04.2007Noví spoločníci:
   Štefan Kobes Hviezdoslavova 1748/10 Zlaté Moravce 953 01
   Ing. Peter Pochaba Radvanská 2094/34 Bratislava 811 01
   Stanislav Procházka Zohorská 972/17 Lozorno 900 55
   Ing. Karol Urban Kukučínova 1249/8 Zlaté Moravce 953 01
   25.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Adam Narcisová 16 Bratislava
   04.04.2007Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Adam Narcisová 16 Bratislava
   Ing. Štefan Mereš Medená 12 Bratislava 811 04
   03.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Adam Narcisova 16 Bratislava
   Ing. Štefan Mereš Fučíkova 12 Bratislava
   03.11.2003Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   18.03.1994Nové obchodné meno:
   A.M.TRADING spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tajovského 26 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s rozličným tovarom
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť a sprostredkovanie v oblasti stavebníctva
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Adam Narcisova 16 Bratislava
   Ing. Štefan Mereš Fučíkova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Adam Narcisova 16 Bratislava
   Ing. Štefan Mereš Fučíkova 12 Bratislava