Vytvoriť faktúru

MONAL - BBG - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MONAL - BBG
IČO 31368671
DIČ 2020296575
IČ DPH SK2020296575
Dátum vzniku 11 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MONAL - BBG
Broskyňová 8
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 622 648 €
Zisk 1 250 €
Aktíva 1 867 631 €
Vlastný kapitál 377 966 €
Kontaktné informácie
Email monal-bbg@monal-bbg.sk
Webová stránka http://www.monal-bbg.sk
Phone(s) +421245994814
Fax(es) 0245647111
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,827,854
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 651,409
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 651,409
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 49,233
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 403,732
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 83,324
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 115,120
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,170,738
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 578,406
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 27,439
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 602
3. Výrobky (123) - /194/ 81,986
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 468,379
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 73,742
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 73,742
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 508,332
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 508,019
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 508,019
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 313
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,258
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,258
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,707
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,707
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,827,854
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 379,216
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,115,320
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,115,320
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 15,958
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 15,958
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -753,312
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -753,312
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,250
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,447,806
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 83,610
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 11,797
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 951
12. Odložený daňový záväzok (481A) 70,862
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,130,602
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,061,257
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,061,257
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,299
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 19,510
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 16,910
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,626
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 233,594
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 832
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 599
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 233
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,457,870
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,622,648
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,437,970
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 19,900
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 14,073
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 141,205
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,153
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,347
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,598,082
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,772,965
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 193,261
D. Služby (účtová skupina 51) 135,881
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 418,922
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 293,301
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 104,540
4. Sociálne náklady (527, 528) 21,081
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 24,650
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 35,008
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 35,008
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -2,460
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,855
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,566
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 511,041
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,316
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 13,593
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 13,593
O. Kurzové straty (563) 42
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,681
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -23,316
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,250
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 0
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,250
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31368671 DIČ: 2020296575 IČ DPH: SK2020296575
 • Sídlo: MONAL - BBG, Broskyňová 8, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Marca 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Peter Baláž Broskyňová 8 Bratislava 811 03 01.01.2008
  Mgr. Jiří Sokol Kočkovská 3478/2C Ústí nad Labem 400 11 Česká republika 01.01.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Peter Baláž 289 982 € (26%) Broskyňová 8 Bratislava 811 03
  HET spol. s r.o. 557 660 € (50%) Ohníč 417 65 Česká republika
  RNDr. Jaroslav Baláž 195 181 € (17.5%) Broskyňová 8 Bratislava 811 03
  Ing. Eva Pochabová 72 497 € (6.5%) Bratislava 811 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.09.2014Nové predmety činnosti:
   medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
   06.06.2012Noví spoločníci:
   Ing. Eva Pochabová Radvanská 2094/34 Bratislava 811 01
   05.06.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Baláž , CSc. Broskyňová 8 Bratislava 811 03
   11.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jiří Sokol Kočkovská 3478/2C Ústí nad Labem 400 11 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2008
   10.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jiří Sokol Kmochova 3143/7 Ústí nad Labem Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2008
   31.01.2008Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Baláž Broskyňová 8 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 01.01.2008
   30.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Baláž Broskyňová 8 Bratislava 811 03 ČSFR Vznik funkcie: 01.01.2008
   01.01.2008Nové obchodné meno:
   MONAL - BBG s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výroba náterových hmôt, lakov a podkladových ochranných vrstiev, tlačiarenských farieb a tmelov
   výroba farbív a pigmentov
   veľkoobchod s chemickými výrobkami, stavebnými materálmi a izoláciami
   maloobchod s chemickými výrobkami, stavebnými materiálmi a izoláciami (v rozsahu voľných živností)
   maľovanie, lakovanie a priemyselné nátery
   prípravné práce pre stavbu, demolácie a zemné práce
   prieskumné a podzemné práce
   výskum a vývoj
   výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov (v rozsahu voľných živností)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť (v rozsahu voľných živností)
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   nákup a predaj nehnuteľností
   podnikateľské poradenstvo (v rozsahu voľných živností)
   inžinierska činnosť (v rozsahu voľných živností)
   výroba lepidiel a izolačných hmôt
   Noví spoločníci:
   RNDr. Jaroslav Baláž Broskyňová 8 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Baláž Broskyňová 8 Bratislava 811 03 ČSFR Vznik funkcie: 01.01.2008
   Mgr. Jiří Sokol Kmochova 3143/7 Ústí nad Labem Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2008
   31.12.2007Zrušené obchodné meno:
   BBG s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   inžinierska činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Baláž , CSc. Broskyňová 8 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 11.03.1994
   RNDr. Peter Baláž Broskyňová 8 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 11.03.1994
   05.07.2007Noví spoločníci:
   RNDr. Peter Baláž Broskyňová 8 Bratislava 811 03
   HET spol. s r.o. Ohníč 14 Ohníč 417 65 Česká republika
   Ing. Jaroslav Baláž , CSc. Broskyňová 8 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Baláž , CSc. Broskyňová 8 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 11.03.1994
   RNDr. Peter Baláž Broskyňová 8 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 11.03.1994
   04.07.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Baláž , CSc. Broskyňová 8 Bratislava
   RNDr. Peter Baláž Broskyňová 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Baláž , CSc. Broskyňová 8 Bratislava
   RNDr. Peter Baláž Broskyňová 8 Bratislava
   14.09.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Baláž , CSc. Broskyňová 8 Bratislava
   RNDr. Peter Baláž Broskyňová 8 Bratislava
   13.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Baláž , CSc. Broskyňová 8 Bratislava
   RNDr. Peter Baláž Broskyňová 8 Bratislava
   14.09.1998Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Baláž , CSc. Broskyňová 8 Bratislava
   RNDr. Peter Baláž Broskyňová 8 Bratislava
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Baláž , CSc. Broskyňová 8 Bratislava
   RNDr. Peter Baláž Broskyňová 8 Bratislava
   11.03.1994Nové obchodné meno:
   BBG s.r.o.
   Nové sidlo:
   Broskyňová 8 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické poradenstvo
   marketing
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Baláž , CSc. Broskyňová 8 Bratislava
   RNDr. Peter Baláž Broskyňová 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Baláž , CSc. Broskyňová 8 Bratislava
   RNDr. Peter Baláž Broskyňová 8 Bratislava