Vytvoriť faktúru

KOMFORTKLIMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOMFORTKLIMA
IČO 31368808
DIČ 2020319906
IČ DPH SK2020319906
Dátum vzniku 22 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOMFORTKLIMA
Homolova 17
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 166 665 €
Zisk -1 376 €
Aktíva 44 398 €
Vlastný kapitál 45 381 €
Kontaktné informácie
Email marzi@stonline.sk
Phone(s) 0264461080
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,180
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,180
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,180
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 55,450
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 16,255
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39,195
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 59,630
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 44,005
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,672
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,360
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 37,349
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,376
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,625
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,389
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 14,236
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,005
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,418
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 813
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 166,665
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 166,217
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 448
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 166,482
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 23,982
C. Služby (účtová skupina 51) 125,918
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,152
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 353
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,573
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 504
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 183
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 16,317
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 252
N. Kurzové straty (563) 2
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 250
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -251
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -68
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,308
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,376
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015