Vytvoriť faktúru

Takeda Pharmaceuticals Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Takeda Pharmaceuticals Slovakia
IČO 31368832
DIČ 2020336802
IČ DPH SK2020336802
Dátum vzniku 22 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Takeda Pharmaceuticals Slovakia
Plynárenská 7B
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 177 018 €
Zisk -21 367 €
Aktíva 20 329 131 €
Vlastný kapitál 8 294 703 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.takedaslovakia.com
Phone(s) +421220602600
Fax(es) 0220602602
Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,571,473
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 61,352
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 61,352
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 31,670
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 29,682
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,486,746
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 54,537
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 54,537
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13,499,466
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,037,271
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,704,954
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 332,317
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 11,203,777
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 249,280
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,138
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 932,743
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,092
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 931,651
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 23,375
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 23,375
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,571,473
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,190,690
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,298
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,298
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 66,744
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 28,102
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 28,102
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 9,108,913
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,108,913
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -21,367
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,380,783
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 15,080
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 15,080
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,139,647
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,375,128
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,340,228
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,900
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 732,535
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,552
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,649
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,783
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 226,056
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,226
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 211,830
Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 10,173,917
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,177,018
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 7,852,027
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,321,890
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 222
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,879
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,066,387
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7,981,493
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 30,789
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -112,114
D. Služby (účtová skupina 51) 969,958
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 683,087
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 551,182
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 124,531
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,374
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 55,410
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 32,618
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 32,618
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 425,146
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 110,631
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,303,791
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,369
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 765
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 765
XII. Kurzové zisky (663) 604
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,827
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,363
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 1,363
O. Kurzové straty (563) 432
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,032
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,458
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 109,173
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 130,540
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 124,001
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 6,539
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -21,367
Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2016