Vytvoriť faktúru

MAX SPORT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAX SPORT
IČO 31368891
DIČ 2020353225
IČ DPH SK2020353225
Dátum vzniku 23 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAX SPORT
Bartoškova 7
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 136 266 €
Zisk 102 228 €
Aktíva 262 171 €
Vlastný kapitál -20 308 €
Kontaktné informácie
Email maxsport@max-sport.sk
Phone(s) 0905205333, 0254414444
Mobile phone(s) 0905205333
Dátum aktualizácie údajov: 28.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,661,808
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 344,329
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 53,958
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 53,958
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 290,371
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 70,841
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 219,530
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,305,919
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 261,096
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 156
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 258,440
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 2,500
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 6,285
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,285
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 693,055
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 621,280
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 621,280
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 71,775
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 345,483
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,567
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 334,916
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 11,560
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11,560
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,661,808
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,136,971
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,001,460
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,001,460
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,330
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,330
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 29,953
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 29,953
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 102,228
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 524,837
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 17,849
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 17,025
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 824
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 504,082
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 423,839
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 423,839
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 40,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,329
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,424
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,468
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,022
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,906
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,906
Dátum aktualizácie údajov: 28.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,141,051
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,136,266
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,097,094
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 38,291
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 50
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 831
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,997,033
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,863,209
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 177,693
D. Služby (účtová skupina 51) 770,464
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 146,290
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 103,654
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 36,446
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,190
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,278
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 31,595
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 31,595
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,277
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,227
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 139,233
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 324,019
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,785
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 34
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 34
XII. Kurzové zisky (663) 4,288
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 463
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,843
O. Kurzové straty (563) 2,470
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,373
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,058
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 138,175
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 35,947
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 35,947
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 102,228
Dátum aktualizácie údajov: 28.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.11.2016