Vytvoriť faktúru

BAUMIT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BAUMIT
IČO 31368956
DIČ 2020304660
IČ DPH SK2020304660
Dátum vzniku 28 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BAUMIT
Zrínskeho 13
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 40 811 490 €
Zisk 6 085 997 €
Aktíva 16 246 850 €
Vlastný kapitál 12 766 276 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421259303333, +421259303311, +421259303301
Fax(es) 0254411824
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 16,029,383
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,749,269
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 122,823
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 122,823
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,626,446
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 765,966
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,686,130
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,756,672
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 8,516
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 409,162
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,205,003
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,518,015
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,457,093
3. Výrobky (123) - /194/ 754,250
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 306,672
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 29,462
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 29,462
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,377,504
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,287,899
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 276,551
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,011,348
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 87,040
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,565
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,280,022
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,807
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,272,215
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 75,111
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 75,111
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,029,383
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,452,085
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,000,631
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,000,631
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,638,970
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 200,093
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 200,093
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 526,394
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 526,394
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,085,997
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,574,498
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 13,274
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 141
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 141
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 13,133
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,188,679
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,752,196
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 732,322
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,019,874
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 167,049
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 101,398
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 167,888
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 148
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 372,545
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 161,127
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 211,418
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,800
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 2,800
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 40,615,234
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 40,811,490
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 15,906,093
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 24,973,013
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 62,690
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -326,562
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 56,386
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 139,870
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,823,064
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 9,978,147
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,245,122
D. Služby (účtová skupina 51) 5,738,924
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,977,896
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,994,713
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 918,827
4. Sociálne náklady (527, 528) 64,356
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 29,250
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,618,997
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,618,997
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 23,245
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 67,893
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 143,590
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,988,426
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,653,041
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,467
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 337
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 337
XII. Kurzové zisky (663) 3,116
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 14
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 109,635
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,144
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,144
O. Kurzové straty (563) 8,658
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 98,833
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -106,168
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,882,258
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,796,261
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,844,952
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -48,691
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,085,997
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015