Vytvoriť faktúru

NOVBYT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NOVBYT
IČO 31369332
DIČ 2020333711
IČ DPH SK2020333711
Dátum vzniku 25 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOVBYT
Hálkova 11
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 017 688 €
Zisk 209 352 €
Aktíva 13 860 623 €
Vlastný kapitál 321 829 €
Kontaktné informácie
Email info@novbyt.sk
Webová stránka http://www.novbyt.sk
Phone(s) +421244459715, +421244250680, +421244459717
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 16,112,459
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 151,619
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 151,619
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 91,778
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 59,018
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 823
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,771,048
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 96
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 96
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 10,743,844
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,454,762
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,454,762
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,074
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,287,008
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,027,108
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,677
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,024,431
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 189,792
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,257
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 186,535
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,112,459
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 245,998
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 133
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 209,352
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,756,161
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,942,928
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 3,942,111
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 451
12. Odložený daňový záväzok (481A) 366
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 3,987,490
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,856,991
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,801,313
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,801,313
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 22,446
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,670
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,493
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,069
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 18,735
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,735
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,950,017
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 110,300
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 110,300
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,007,831
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,017,688
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,007,831
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 100
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,757
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,747,358
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,965,107
D. Služby (účtová skupina 51) 225,822
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 502,924
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 383,774
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 108,315
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,835
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,319
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 40,706
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 40,706
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,480
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 270,330
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 816,902
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 31
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 31
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,462
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,462
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,431
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 268,899
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 59,547
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 63,592
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -4,045
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 209,352
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31369332 DIČ: 2020333711 IČ DPH: SK2020333711
 • Sídlo: NOVBYT, Hálkova 11, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Marca 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Kysucký Vajnorská 51 Bratislava 831 03 30.12.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Kysucký 33 194 € (100%) Vajnorská 51 Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kysucký Vajnorská 51 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 30.12.1998
   08.07.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emília Hrabinská Lipová 43/2395 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emília Hrabinská Lipová 43/2395 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 30.12.1998
   Ing. Jozef Kysucký Vajnorská 51 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 30.12.1998
   31.12.2010Nové predmety činnosti:
   správa bytového a nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   30.12.2010Zrušeny predmety činnosti:
   organizačno-technické zabezpečenie a výkon správy domového a bytového fondu a nebytových priestorov s výnimkou vykonávania opráv a údržby
   sprostredkovanie inžinierských stavieb
   31.01.2007Noví spoločníci:
   Ing. Emília Hrabinská Lipová 43/2395 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emília Hrabinská Lipová 43/2395 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 30.12.1998
   30.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emília Hrabinská Kafendova 20 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emília Hrabinská Kafendova 20 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 30.12.1998
   21.07.2005Nové sidlo:
   Hálkova 11 Bratislava 831 03
   20.07.2005Zrušené sidlo:
   Hálkova 11 Bratislava 832 89
   09.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emília Hrabinská Kafendova 20 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 30.12.1998
   Ing. Jozef Kysucký Vajnorská 51 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 30.12.1998
   08.12.2003Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emília Hrabinská - konateľ
   Ing. Jozef Kysucký - konateľ
   28.03.2000Nové predmety činnosti:
   výroba tepla, rozvod tepla
   04.03.1999Nové sidlo:
   Hálkova 11 Bratislava 832 89
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kysucký Vajnorská 51 Bratislava 831 03
   Ing. Emília Hrabinská Kafendova 20 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Emília Hrabinská - konateľ
   Ing. Jozef Kysucký - konateľ
   03.03.1999Zrušené sidlo:
   Kafendova 20 Bratislava 831 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákyup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením)
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emília Hrabinská Kafendova 20 Bratislava
   Ing. Jozef Kysucký Znievska 7 Bratislava
   Ing. Mária Tvrdá Borodáčová 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Tvrdá Borodáčová 6 Bratislava
   25.03.1994Nové obchodné meno:
   NOVBYT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kafendova 20 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť pri kúpe, predaji a výmene nehnuteľností
   poskytovanie konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti správy, prevádzky a prevodu nehnuteľností vrátane vykúrovacích zariadení
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva na zákazku
   sprostredkovanie tepelnej energie a tepelnej úžitkovej vody
   organizačno-technické zabezpečenie a výkon správy domového a bytového fondu a nebytových priestorov s výnimkou vykonávania opráv a údržby
   nákyup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením)
   sprostredkovanie inžinierských stavieb
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Emília Hrabinská Kafendova 20 Bratislava
   Ing. Jozef Kysucký Znievska 7 Bratislava
   Ing. Mária Tvrdá Borodáčová 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Tvrdá Borodáčová 6 Bratislava