Vytvoriť faktúru

Danubia Invest - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Danubia Invest
IČO 31369596
DIČ 2020854561
IČ DPH SK2020854561
Dátum vzniku 11 Apríla 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Danubia Invest
Nám. SNP 14
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 240 361 €
Zisk -53 822 €
Aktíva 3 829 540 €
Vlastný kapitál 3 690 324 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0265412072, 0265412084, 0915570600
Mobile phone(s) 0915570600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,509,459
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,683,910
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,537,455
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,537,455
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,146,455
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,146,455
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 727,458
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 675,748
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 164,427
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,254
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 135,173
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 353,605
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 54,761
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 102,955
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 51,710
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,039
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 48,671
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 98,091
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 91
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 98,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,509,459
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,413,138
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 4,679,790
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 4,679,790
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 936,621
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 936,621
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,149,451
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,149,451
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -53,822
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 96,321
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,308
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,308
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 86,068
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 74,795
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,765
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,030
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,309
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,445
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,519
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,945
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,945
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 223,608
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 240,361
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,065
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 220,543
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,753
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 292,136
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,939
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,408
D. Služby (účtová skupina 51) 265,082
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,601
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,601
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,061
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,045
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -51,775
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -59,821
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 19
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,108
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 754
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 754
O. Kurzové straty (563) 7
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 347
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,087
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -52,862
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -53,822
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31369596 DIČ: 2020854561 IČ DPH: SK2020854561
 • Sídlo: Danubia Invest, Nám. SNP 14, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Apríla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavol Ondriš predseda Cesta na Klanec 4590/72 Bratislava 841 03 15.06.2009
  Ing. Július Kováčik člen Mikulášska 6652/1B Bratislava 811 01 15.06.2009
  Ing. Ján Szalay člen Dlhá 49 Šamorín 931 01 15.06.2009
  Ing. Eva Machačová členka Hájová 182/41 Bratislava 851 10 18.07.2013
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.08.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Machačová - členka Hájová 182/41 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 18.07.2013
   12.08.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Becker - členka Slnečná 1458/11 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 10.02.2010
   31.03.2010Nový štatutárny orgán:
   Andrea Becker - členka Slnečná 1458/11 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 10.02.2010
   30.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Janka Pupáková - členka Svidnícka 106/7 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 15.06.2009
   23.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Ondriš - predseda Cesta na Klanec 4590/72 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 15.06.2009
   Ing. Július Kováčik - člen Mikulášska 6652/1B Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 15.06.2009
   Ing. Ján Szalay - člen Dlhá 49 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 15.06.2009
   Ing. Janka Pupáková - členka Svidnícka 106/7 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 15.06.2009
   22.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Hájek - člen Veternicová 13 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 17.02.2009
   Ing. Eva Hofmeisterova - členka Vajnorská 244/27 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 17.02.2009
   Ing. Július Kováčik - člen Mikulášska 6652/1B Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 17.02.2009
   Ing. Pavol Ondriš - predseda Cesta na Klanec 4590/72 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 17.02.2009
   Ing. Ján Szalay - člen Dlhá 49 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 17.02.2009
   05.03.2009Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Hájek - člen Veternicová 13 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 17.02.2009
   Ing. Eva Hofmeisterova - členka Vajnorská 244/27 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 17.02.2009
   Ing. Július Kováčik - člen Mikulášska 6652/1B Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 17.02.2009
   Ing. Pavol Ondriš - predseda Cesta na Klanec 4590/72 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 17.02.2009
   Ing. Ján Szalay - člen Dlhá 49 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 17.02.2009
   04.03.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Kováčik - podpredseda Mikulášska 6652/1B Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 27.08.2007
   Lenka Majerčinová - člen Furdekova 2568/21 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 27.08.2007
   Ing. Pavol Ondriš - predseda Cesta na Klanec 4590/72 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 27.08.2007
   31.08.2007Nové sidlo:
   Nám. SNP 14 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Kováčik - podpredseda Mikulášska 6652/1B Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 27.08.2007
   Lenka Majerčinová - člen Furdekova 2568/21 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 27.08.2007
   Ing. Pavol Ondriš - predseda Cesta na Klanec 4590/72 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 27.08.2007
   30.08.2007Zrušené sidlo:
   Zámocké schody 2/A Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Ondriš - predseda Kunerádska 19 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 11.04.1994
   Ing. Pavol Ondriš - člen Cesta na Klanec 4590/72 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 11.04.1994
   Ing. Vladimír Ondriš - člen Panská 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 11.04.1994
   06.11.2003Nové obchodné meno:
   Danubia Invest, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   sekretárske služby, vrátane tlmočníckych a prekladateľských prác
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb a reklamy
   prieskum trhu
   kúpa a predaj osobných motorových vozidiel
   prenájom osobných motorových vozidiel
   leasingová činnosť
   faktoring a forfaiting
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   organizovanie školení a seminárov
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   05.11.2003Zrušené obchodné meno:
   Danubia Invest, a.s., o.c.p.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi a obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činností na základe zmlúv podľa § 34 - 37 zák.č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v platnom znení
   obstarávanie pre emitenta splácania cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   16.10.2002Nové obchodné meno:
   Danubia Invest, a.s., o.c.p.
   Nové sidlo:
   Zámocké schody 2/A Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Juraj Ondriš - predseda Kunerádska 19 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 11.04.1994
   Ing. Pavol Ondriš - člen Cesta na Klanec 4590/72 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 11.04.1994
   Ing. Vladimír Ondriš - člen Panská 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 11.04.1994
   15.10.2002Zrušené obchodné meno:
   Danubia Invest, a.s., obchodník s cennými papiermi
   Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 14 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Juraj Ondriš - predseda Kunerádska 19 Bratislava 841 03
   Ing. Pavol Ondriš Segnáre 78 Bratislava 841 01
   Ing. Vladimír Ondriš Panská 2 Bratislava 811 02
   16.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Dobrý Bíliková 30 Bratislava 841 02
   14.04.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Ondriš - predseda Kunerádska 19 Bratislava 841 03
   Ing. Vladimír Ondriš Panská 2 Bratislava 811 02
   13.04.1997Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie funkcie depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Ondriš Segnáre 78 Bratislava 841 01
   Ing. Juraj Ondriš - predseda Romanova 33 Bratislava 851 02
   21.12.1995Nové obchodné meno:
   Danubia Invest, a.s., obchodník s cennými papiermi
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Richard Dobrý Bíliková 30 Bratislava 841 02
   Vladimír Ondriš Segnáre 78 Bratislava 841 01
   Ing. Juraj Ondriš - predseda Romanova 33 Bratislava 851 02
   Ing. Pavol Ondriš Segnáre 78 Bratislava 841 01
   20.12.1995Zrušené obchodné meno:
   DANUBIA INVEST, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Richard Dobrý Bíliková 30 Bratislava 841 02
   Dušan Králik Ondavská 8 Bratislava 821 08
   Pavol Ondriš Segnáre 78 Bratislava 841 01
   Vladimír Ondriš Segnáre 78 Bratislava 841 01
   Ing. Juraj Ondriš - predseda Romanova 33 Bratislava 851 02
   24.01.1995Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   obchodovanie s cennými papiermi a obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činností na základe zmlúv podľa § 34 - 37 zák.č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v platnom znení
   obstarávanie pre emitenta splácania cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   vykonávanie funkcie depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
   23.01.1995Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   11.04.1994Nové obchodné meno:
   DANUBIA INVEST, a.s.
   Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 14 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Richard Dobrý Bíliková 30 Bratislava 841 02
   Dušan Králik Ondavská 8 Bratislava 821 08
   Pavol Ondriš Segnáre 78 Bratislava 841 01
   Vladimír Ondriš Segnáre 78 Bratislava 841 01
   Ing. Juraj Ondriš - predseda Romanova 33 Bratislava 851 02