Vytvoriť faktúru

Danubia Invest - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Danubia Invest
IČO 31369596
DIČ 2020854561
IČ DPH SK2020854561
Dátum vzniku 11 Apríla 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Danubia Invest
Nám. SNP 14
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 37 904 €
Zisk -218 176 €
Aktíva 3 829 540 €
Vlastný kapitál 3 690 324 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0265412072, 0265412084, 0915570600
Mobile phone(s) 0915570600
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,268,377
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,004,415
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,857,960
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,857,960
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,146,455
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,146,455
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 263,852
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 255,882
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 185,977
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 151,321
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,656
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 51,160
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,745
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,970
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,060
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,910
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 110
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 110
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,268,377
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,194,962
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 4,679,790
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 4,679,790
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 936,621
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 936,621
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,203,273
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,203,273
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -218,176
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 73,415
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 12,091
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 4,791
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,300
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 57,336
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 47,205
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,054
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,151
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,541
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,326
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,264
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,988
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,988
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 37,904
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 37,904
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,094
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 34,810
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 254,757
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,094
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,097
D. Služby (účtová skupina 51) 232,702
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,243
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 104
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,517
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -216,853
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -213,989
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 15
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 379
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 378
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -363
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -217,216
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -218,176
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016