Vytvoriť faktúru

KLOST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno KLOST
IČO 31369642
Dátum vzniku 11 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KLOST
Devätinova 54
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 666 128 €
Zisk 42 899 €
Kontaktné informácie
Email klost@klost.sk
Webová stránka http://www.klost.sk
Mobile phone(s) +421902916190
Dátum aktualizácie údajov: 06.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 174,646
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 34,522
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 34,522
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 34,522
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 137,281
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,232
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,232
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 149,069
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 144,896
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 144,896
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,173
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -16,020
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,807
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -20,827
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,843
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,843
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 174,646
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -105,109
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 672
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 672
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -155,319
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -155,319
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 42,899
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 277,190
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 23,336
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 49
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 23,287
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 249,906
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 23,196
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,196
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 216,853
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,977
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,369
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,511
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,948
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,948
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,565
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 285
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 2,280
Dátum aktualizácie údajov: 06.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 665,954
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 666,128
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 22,086
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 614,066
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 29,803
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 173
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 611,387
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 18,459
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 146,425
D. Služby (účtová skupina 51) 273,334
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 115,594
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 82,154
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 28,083
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,357
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,834
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 24,136
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 24,136
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 27,000
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,306
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 299
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 54,741
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 197,934
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 168
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 168
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 168
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,952
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,928
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 8,928
O. Kurzové straty (563) 38
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,986
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,784
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 42,957
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 58
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 42,899
Dátum aktualizácie údajov: 06.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 06.04.2016