Vytvoriť faktúru

W.F.W. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno W.F.W.
IČO 31369707
DIČ 2020314054
IČ DPH SK2020314054
Dátum vzniku 30 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo W.F.W.
Segnáre 1553/54
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 42 951 €
Zisk 2 971 €
Aktíva 31 365 €
Vlastný kapitál 21 166 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254793237
Dátum aktualizácie údajov: 02.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 36,274
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 542
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 542
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 542
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 35,732
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 35,732
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,283
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 34,449
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 36,274
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 27,955
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 17,680
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 19,293
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,613
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,971
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,319
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 767
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 767
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,552
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 164
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 164
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,603
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,001
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,784
Dátum aktualizácie údajov: 02.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 42,930
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 42,951
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 42,930
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 38,813
D. Služby (účtová skupina 51) 2,068
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 35,993
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 26,196
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,797
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 613
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 613
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 139
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,138
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 40,862
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 177
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 177
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -175
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,963
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 992
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 992
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,971
Dátum aktualizácie údajov: 02.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.06.2016