Vytvoriť faktúru

ŠPEDSERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ŠPEDSERVIS
IČO 31369839
DIČ 2020314076
IČ DPH SK2020314076
Dátum vzniku 13 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ŠPEDSERVIS
Pri Suchom Mlyne 21
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 857 589 €
Zisk 24 121 €
Aktíva 2 331 121 €
Vlastný kapitál 161 194 €
Kontaktné informácie
Email spedservis@spedservis.sk
Webová stránka http://www.spedservis.sk
Phone(s) +421254792101, +421254792138, +421259207011, +421259207012, +421254792139, +421248206114
Mobile phone(s) +421911611783
Fax(es) 0259207021, 0259207013
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,808,310
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 254,666
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 254,666
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 17,591
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 107,500
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 96,381
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 33,194
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,535,820
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 102,816
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 290
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 102,526
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,123,550
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,096,090
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,096,090
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 27,460
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 175,060
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 175,060
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 134,394
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,551
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 132,843
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 17,824
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 12,753
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 5,071
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,808,310
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 154,651
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 60,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,320
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,320
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 34,016
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 34,016
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,121
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,653,659
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 354
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 354
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 971,968
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 946,376
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 946,376
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,292
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,856
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,344
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 100
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 681,183
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 681,183
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 154
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,765,695
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,857,589
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 32,341
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,733,354
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 15,583
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 76,311
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,826,390
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 22,108
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 71,390
D. Služby (účtová skupina 51) 7,485,179
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 191,904
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 138,348
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 48,414
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,142
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,134
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,273
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,273
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 21,519
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,883
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 31,199
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 187,018
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 64,955
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 51,370
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 10,846
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 10,846
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 462
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 462
XII. Kurzové zisky (663) 2,277
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 64,110
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46,500
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,745
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,745
O. Kurzové straty (563) 3,678
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 727
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,460
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 845
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,044
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,923
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7,923
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 24,121
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31369839 DIČ: 2020314076 IČ DPH: SK2020314076
 • Sídlo: ŠPEDSERVIS, Pri Suchom Mlyne 21, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Apríla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Marčík Muškátová 40 Bratislava 821 01 26.02.2009
  Ing. Ján Strapec Račianska 39 Bratislava 831 02 05.03.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Strapec 33 194 € (100%) Račianska 39 Bratislava 831 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.02.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Marčík Muškátová 40 Bratislava 821 01
   25.02.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Marčík Rybničná 61 Bratislava 831 07
   14.03.2007Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Strapec Račianska 39 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 05.03.2007
   13.03.2007Zrušeny predmety činnosti:
   vnútroštátne zasielateľstvo
   sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Beata Bobáková Studená 17 Bratislava 821 04
   26.11.2002Nové predmety činnosti:
   colná deklaračná činnosť
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
   služby v oblasti logistiky
   poradenská činnosť v oblasti vybavovania colnej deklarácie
   skladovanie - okrem prevádzkovania verejných skladov
   sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve
   25.11.2002Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve
   12.09.2002Nové sidlo:
   Pri Suchom Mlyne 21 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Beata Bobáková Studená 17 Bratislava 821 04
   Ing. Miroslav Marčík Rybničná 61 Bratislava 831 07
   11.09.2002Zrušené sidlo:
   Horárska 12 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Beata Bobáková Studená 17 Bratislava
   Ing. Miroslav Marčík Rovniakova 18 Bratislava
   20.07.2000Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve
   04.10.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Beata Bobáková Studená 17 Bratislava
   Ing. Miroslav Marčík Rovniakova 18 Bratislava
   03.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Strapec Račianska 39 Bratislava
   09.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Strapec Račianska 39 Bratislava 831 02
   08.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Strapec Račianska 39 Bratislava 831 02
   10.01.1997Nové sidlo:
   Horárska 12 Bratislava 821 09
   09.01.1997Zrušené sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   22.05.1996Noví spoločníci:
   Ing. Ján Strapec Račianska 39 Bratislava 831 02
   21.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Jindrich Majerský Ľubovnianska 5 Bratislava 851 07
   06.05.1996Noví spoločníci:
   Jindrich Majerský Ľubovnianska 5 Bratislava 851 07
   05.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Petrimex, akciová spločnosť Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava
   Jindrich Majerský Ľubovnianska 5 Bratislava 851 07
   15.03.1996Nové predmety činnosti:
   vnútroštátne zasielateľstvo
   18.12.1995Noví spoločníci:
   Jindrich Majerský Ľubovnianska 5 Bratislava 851 07
   17.12.1995Zrušeny spoločníci:
   J.M.D. Varial spol. s r.o. Smrečianska 29 Bratislava
   29.03.1995Nové sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   pozemná doprava tovaru
   verejná cestná nákladná doprava
   28.03.1995Zrušené sidlo:
   Pribinova 24 Bratislava 815 24
   13.04.1994Nové obchodné meno:
   ŠPEDSERVIS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 24 Bratislava 815 24
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti špedičných služieb a poradenská činnosť
   nákup a predaj tovaru všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Petrimex, akciová spločnosť Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava
   J.M.D. Varial spol. s r.o. Smrečianska 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Strapec Račianska 39 Bratislava