Vytvoriť faktúru

HERZ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno HERZ
IČO 31369847
DIČ 2020345899
IČ DPH SK2020345899
Dátum vzniku 11 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HERZ
Priemyselná ulica 3131
90027
Bernolákovo
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 158 070 €
Zisk 16 382 €
Aktíva 6 048 255 €
Vlastný kapitál 3 929 679 €
Kontaktné informácie
Email infosk@herz.eu
Webová stránka http://www.herz-sk.sk
Phone(s) +421262411910
Fax(es) 0262411825
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,767,816
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,549,834
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 7,337
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 4,677
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 2,660
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,340,758
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 559,506
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,652,683
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 128,569
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 201,739
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 201,739
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,206,823
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 706,118
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 14,768
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 691,350
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 105,938
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 7,500
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,500
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 98,438
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,364,165
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,360,439
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,364
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,359,075
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 480
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,246
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 30,602
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,305
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 29,297
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 11,159
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11,157
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,767,816
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,942,500
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 38,731
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 34,527
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 34,527
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 1,739
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 1,739
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,843,818
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,322,682
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -478,864
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,382
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,822,653
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,336
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,336
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 49,228
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 698,445
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 436,137
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 370,350
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65,787
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 85,222
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 38,579
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 124,864
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,643
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 153,091
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 47,236
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 105,855
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 920,553
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,663
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 2,663
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,803,114
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,158,070
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,622,812
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 180,302
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 329,078
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25,878
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,094,407
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,783,140
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 157,395
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 5,431
D. Služby (účtová skupina 51) 510,151
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,257,981
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 932,334
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 291,370
4. Sociálne náklady (527, 528) 34,277
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,920
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 226,782
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 226,782
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 94,407
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 9,702
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39,498
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 63,663
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,346,997
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 97
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 43
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 43
XII. Kurzové zisky (663) 54
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 31,600
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 25,130
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 25,130
O. Kurzové straty (563) 879
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,591
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -31,503
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,160
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15,778
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,887
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 9,891
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,382
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016