Vytvoriť faktúru

S and S, obchodná agentúra, export-import - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno S and S, obchodná agentúra, export-import
IČO 31369979
DIČ 2020344183
IČ DPH SK2020344183
Dátum vzniku 14 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S and S, obchodná agentúra, export-import
Dulovo nám. 898/10
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 295 372 €
Zisk 4 420 €
Aktíva 151 780 €
Vlastný kapitál 53 007 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244373590
Dátum aktualizácie údajov: 23.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 30,199
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,699
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,699
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 24,500
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 124,358
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 17,039
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,137
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 62,080
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 154,557
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 55,734
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 3,789
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 40,886
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,420
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 98,823
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,197
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 64,400
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 19,820
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17,098
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,268
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,454
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 62
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 13,344
Dátum aktualizácie údajov: 23.02.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 295,372
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 294,848
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 524
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 287,210
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,013
C. Služby (účtová skupina 51) 268,720
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 15,375
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 98
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,254
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -250
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,162
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,115
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2,282
X. Výnosové úroky (662) 2,282
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,774
M. Nákladové úroky (562) 4,520
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 254
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,492
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,670
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,250
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,420
Dátum aktualizácie údajov: 23.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 23.02.2016