Vytvoriť faktúru

NEPA Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NEPA Slovakia
IČO 31369987
DIČ 2020333843
IČ DPH SK2020333843
Dátum vzniku 18 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NEPA Slovakia
Technická 2
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 569 990 €
Zisk 53 779 €
Aktíva 2 526 749 €
Vlastný kapitál 1 194 802 €
Kontaktné informácie
Email obchod@nepa.sk
Phone(s) 0557289081, 0557289082, 0557289083, 0232605050
Fax(es) 0243410786
Dátum aktualizácie údajov: 15.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,803,334
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 255,643
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 247,562
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 43,103
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 30,240
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 174,049
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 170
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 8,081
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 8,081
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,531,525
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,948,270
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 815
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 389,699
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 1,557,756
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 15,393
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 15,393
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 527,481
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 520,223
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 520,223
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,258
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 40,381
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,689
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 37,692
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 16,166
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 100
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 15,869
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 197
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,803,334
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,246,836
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 20,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 20,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 24,685
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 24,685
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 218,885
2. Ostatné fondy (427, 42X) 218,885
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -1,745
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -1,745
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 931,232
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 931,232
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 53,779
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,553,010
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 865
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 865
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 2,186
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 2,186
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,161,193
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,090,359
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,090,359
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,257
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 19,795
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 13,492
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,290
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 13,635
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,635
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 375,131
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,488
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 3,488
Dátum aktualizácie údajov: 15.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,492,683
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,569,990
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,138,943
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 353,740
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,115
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 73,192
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,305,187
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,267,521
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 135,670
D. Služby (účtová skupina 51) 208,701
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 505,285
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 362,522
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 128,057
4. Sociálne náklady (527, 528) 14,706
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 13,504
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 112,066
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 112,066
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,771
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 32,334
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27,335
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 264,803
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 880,791
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,055
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 1,049
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 193,823
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,619
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 8,619
O. Kurzové straty (563) 179,663
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,541
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -192,768
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 72,035
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 18,256
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 26,059
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -7,803
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 53,779
Dátum aktualizácie údajov: 15.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 15.10.2015