Vytvoriť faktúru

Nice Architects - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Nice Architects
IČO 31370101
DIČ 2020920891
IČ DPH SK2020920891
Dátum vzniku 30 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Nice Architects
Páričkova 18
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 108 674 €
Zisk 20 859 €
Aktíva 73 539 €
Vlastný kapitál 58 721 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.nicearchitects.sk/
Mobile phone(s) +421904672530, +421903936446, +421903031920
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 283,922
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 205,955
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 199,986
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 80,500
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 104,601
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,885
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 5,969
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 5,969
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 76,824
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 76,333
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,925
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,925
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 7,400
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 57,008
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 491
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 38
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 453
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,143
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,143
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 283,922
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 79,580
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 52,082
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 59,242
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,160
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,859
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 201,288
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 198,658
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,261
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,261
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 196,535
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 198
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 664
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,630
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,054
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 3,054
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 108,674
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 108,674
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 87,583
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,782
D. Služby (účtová skupina 51) 59,257
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 16,224
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,224
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 513
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,797
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,797
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 21,091
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 42,635
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 235
O. Kurzové straty (563) 74
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 161
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -232
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 20,859
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,859
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015