Vytvoriť faktúru

DESIGN PRINT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DESIGN PRINT
IČO 31370110
DIČ 2020292241
IČ DPH SK2020292241
Dátum vzniku 18 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DESIGN PRINT
Železničiarska 13
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 331 730 €
Zisk 46 610 €
Aktíva 1 363 031 €
Vlastný kapitál 86 607 €
Kontaktné informácie
Email dpr@designprint.sk
Webová stránka http://www.designprint.sk
Phone(s) +421252499575, +421252499577
Mobile phone(s) +421903440126, +421903440129, +421903440137, +421903440152
Fax(es) 0252499575
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,465,187
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 65,721
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 65,721
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 65,721
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,380,164
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 512,834
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 489,834
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 23,000
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,545
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 2,545
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 857,257
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 857,257
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 857,257
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,528
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,527
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,001
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 19,302
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 19,302
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,465,187
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 133,217
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 667
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 79,268
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 79,268
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 46,610
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,331,970
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 23,463
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,293
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 21,170
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,248,826
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 936,828
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 936,828
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 211,810
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,100
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,000
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 64,763
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 25,325
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 15,919
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,023
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,896
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 43,762
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,252,924
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,331,730
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,093,864
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 159,060
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 68,806
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,258,645
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,844,766
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 36,507
D. Služby (účtová skupina 51) 192,541
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 141,784
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 102,829
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 35,810
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,145
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,955
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 35,042
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 35,042
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,050
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 73,085
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 179,110
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,047
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,619
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,619
O. Kurzové straty (563) 8
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,420
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,034
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 66,051
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 19,441
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 17,043
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 2,398
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 46,610
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31370110 DIČ: 2020292241 IČ DPH: SK2020292241
 • Sídlo: DESIGN PRINT, Železničiarska 13, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Apríla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Milan Janda Rovinka 355 Rovinka 900 41 18.04.1994
  Ing. Dana Marianiová, PhD. Sibírska 1614/34 Bratislava 831 02 18.04.1994
  Ing. Juraj Poór, CSc. Obchodná 38 Bratislava 811 06 18.09.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Milan Janda 2 224 € (33.3%) Rovinka 355 Rovinka 900 41
  Ing. Dana Marianiová, PhD. 2 224 € (33.3%) Sibírska 1614/34 Bratislava 831 02
  Ing. Juraj Poór, CSc. 2 224 € (33.3%) Obchodná 38 Bratislava 811 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.06.2006Noví spoločníci:
   Ing. Milan Janda Rovinka 355 Rovinka 900 41
   Ing. Dana Marianiová , PhD. Sibírska 1614/34 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Janda Rovinka 355 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 18.04.1994
   Ing. Dana Marianiová , PhD. Sibírska 1614/34 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 18.04.1994
   16.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Janda Tematínska 2 Bratislava 851 05
   Ing. Dana Marianiová , CSc. Čsl. parašutistov 17 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Janda Tematínska 2 Bratislava 851 05
   Ing. Dana Marianiová , CSc. Čsl. parašutistov 17 Bratislava 831 03
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Poór , CSc. Obchodná 38 Bratislava 811 06
   Ing. Milan Janda Tematínska 2 Bratislava 851 05
   Ing. Dana Marianiová , CSc. Čsl. parašutistov 17 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Poór , CSc. Obchodná 38 Bratislava 811 06
   Ing. Milan Janda Tematínska 2 Bratislava 851 05
   Ing. Dana Marianiová , CSc. Čsl. parašutistov 17 Bratislava 831 03
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Janda Tematínska 2 Bratislava 851 05
   Ing. Dana Marianiová , CSc. Čsl. parašutistov 17 Bratislava 831 03
   Ing. Juraj Poór , CSc. Obchodná 38 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Janda Tematínska 2 Bratislava 851 05
   Ing. Dana Marianiová , CSc. Čsl. parašutistov 17 Bratislava 831 03
   Ing. Juraj Poór , CSc. Obchodná 38 Bratislava 811 06
   02.09.1997Noví spoločníci:
   Ing. Milan Janda Tematínska 2 Bratislava 851 05
   Ing. Dana Marianiová , CSc. Čsl. parašutistov 17 Bratislava 831 03
   Ing. Juraj Poór , CSc. Obchodná 38 Bratislava 811 06
   01.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Janda Tematínska 2 Bratislava 851 05
   Ing. Dana Marianiová , CSc. Čsl. parašutistov 17 Bratislava 831 03
   Ing. Juraj Poór , CSc. Obchodná 38 Bratislava 811 06
   18.04.1994Nové obchodné meno:
   DESIGN PRINT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   technicko-organizačné zabezpečenie prednášok a seminárov
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na zákazku zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   marketing
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   vydavateľská činnosť
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Janda Tematínska 2 Bratislava 851 05
   Ing. Dana Marianiová , CSc. Čsl. parašutistov 17 Bratislava 831 03
   Ing. Juraj Poór , CSc. Obchodná 38 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Janda Tematínska 2 Bratislava 851 05
   Ing. Dana Marianiová , CSc. Čsl. parašutistov 17 Bratislava 831 03
   Ing. Juraj Poór , CSc. Obchodná 38 Bratislava 811 06