Vytvoriť faktúru

ACSS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ACSS
IČO 31370268
DIČ 2020309280
IČ DPH SK2020309280
Dátum vzniku 23 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ACSS
Cukrová 14
81339
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 845 077 €
Zisk 201 940 €
Aktíva 1 687 482 €
Vlastný kapitál 1 257 247 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0259324320, 0903447168, 0903447169, 0259324247, 0259324270
Mobile phone(s) +421903447168, +421903447169, 0903447168
Fax(es) 0259324321
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,729,439
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 999,945
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 993,032
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 51,542
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 915,651
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 22,736
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,103
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 6,913
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 6,913
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 723,031
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 20,450
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 20,371
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,371
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 79
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 702,581
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,084
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 699,497
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,463
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,463
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,729,439
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,432,842
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 39,867
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 39,867
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 51,997
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,973
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,973
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 143,769
2. Ostatné fondy (427, 42X) 143,769
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -492,266
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -492,266
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,479,562
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,479,562
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 201,940
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 295,532
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 73,171
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,493
12. Odložený daňový záväzok (481A) 69,678
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 214,568
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 47,167
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,167
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 149,250
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,338
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,956
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,857
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,793
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,793
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,065
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,065
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 844,935
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 845,077
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 843,117
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 142
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,818
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 561,082
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 104,932
D. Služby (účtová skupina 51) 140,376
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 157,373
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 115,696
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 36,954
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,723
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 32,771
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 103,649
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 103,649
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 4,107
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,874
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 283,995
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 597,809
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 268
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 204
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 204
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 64
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 64
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,108
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,320
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,320
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 11,788
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,840
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 270,155
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 68,215
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 68,745
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -530
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 201,940
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31370268 DIČ: 2020309280 IČ DPH: SK2020309280
 • Sídlo: ACSS, Cukrová 14, 81339, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Marca 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Alena Kršáková Budyšínska 12 Bratislava 831 03 27.10.2005
  Alexander Nagy Lenardova 18 Bratislava 851 01 05.12.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Alena Kršáková 3 207 € (8%) Budyšínska 12 Bratislava 831 03
  Jozef Kučerák 35 000 € (87.8%) Štefana Králika 13 Bratislava 841 08
  Alena Šalfalviová 1 660 € (4.2%) Karola Adlera 13 Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.11.2013Zrušeny predmety činnosti:
   čistiace a upratovacie práce
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   správa a údržba bytového a nebytového fondu-obstarávateľská činnosť
   vodoinštalatérstvo
   kurenárstvo
   zámočníctvo
   19.01.2011Noví spoločníci:
   Alena Šalfalviová Karola Adlera 13 Bratislava 841 02
   18.01.2011Zrušeny spoločníci:
   Alena Paulenková Úžiny 7468/3 Bratislava 831 06
   14.10.2010Zrušeny spoločníci:
   INSTAR a. s. v likvidácii IČO: 31 322 387 Cukrová 14 Bratislava 811 08
   24.07.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Adamko Topolčianska 5 Bratislava 851 05
   24.02.2009Noví spoločníci:
   INSTAR a. s. v likvidácii IČO: 31 322 387 Cukrová 14 Bratislava 811 08
   Alena Paulenková Úžiny 7468/3 Bratislava 831 06
   23.02.2009Zrušeny spoločníci:
   INSTAR a.s. IČO: 31 322 387 Cukrová 14 Bratislava 811 08
   24.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Alexander Nagy Lenardova 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.12.2008
   20.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Vladimíra Koprlová Landauova 28 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimíra Koprlová Landauova 28 Bratislava 841 01
   17.03.2007Nové predmety činnosti:
   správa a údržba bytového a nebytového fondu-obstarávateľská činnosť
   vodoinštalatérstvo
   kurenárstvo
   zámočníctvo
   12.01.2007Nové predmety činnosti:
   čistiace a upratovacie práce
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Alena Kršáková Budyšínska 12 Bratislava 831 03
   09.11.2005Nový štatutárny orgán:
   Alena Kršáková Budyšínska 12 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 27.10.2005
   28.06.2005Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Noví spoločníci:
   Jozef Kučerák Štefana Králika 13 Bratislava 841 08
   27.06.2005Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   PRIVATCONSULT s.r.o. IČO: 17 333 857 Cukrová 14 Bratislava
   16.11.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
   prenájom a prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá (za podmienky, že garáže alebo odstavné plochy slúžia na umiestnenie nejmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností)
   02.06.1997Noví spoločníci:
   INSTAR a.s. IČO: 31 322 387 Cukrová 14 Bratislava 811 08
   01.06.1997Zrušeny spoločníci:
   INSTAR a.s. IČO: 31 322 387 Cukrová 14 Bratislava 811 08
   STAVOPROJEKT Bratislava a.s. IČO: 31 322 573 Cukrová 14 Bratislava 813 39
   14.03.1997Noví spoločníci:
   INSTAR a.s. IČO: 31 322 387 Cukrová 14 Bratislava 811 08
   STAVOPROJEKT Bratislava a.s. IČO: 31 322 573 Cukrová 14 Bratislava 813 39
   13.03.1997Zrušeny spoločníci:
   INSTAR a.s. IČO: 31 322 387 Cukrová 14 Bratislava 811 08
   STAVOPROJEKT Bratislava a.s. IČO: 31 322 573 Cukrová 14 Bratislava 813 39
   06.12.1996Noví spoločníci:
   INSTAR a.s. IČO: 31 322 387 Cukrová 14 Bratislava 811 08
   STAVOPROJEKT Bratislava a.s. IČO: 31 322 573 Cukrová 14 Bratislava 813 39
   05.12.1996Zrušeny spoločníci:
   STAVOPROJEKT Bratislava a.s. IČO: 31 322 573 Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Ústav turizmu a.s., IČO: 31 322 387 Odborárske nám. 3 Bratislava 812 07
   22.07.1996Noví spoločníci:
   STAVOPROJEKT Bratislava a.s. IČO: 31 322 573 Cukrová 14 Bratislava 813 39
   12.03.1996Noví spoločníci:
   Ústav turizmu a.s., IČO: 31 322 387 Odborárske nám. 3 Bratislava 812 07
   PRIVATCONSULT s.r.o. IČO: 17 333 857 Cukrová 14 Bratislava
   11.03.1996Zrušeny spoločníci:
   PRIVATCONSULT s.r.o. IČO: 17 333 857 Cukrová 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Chebeň Hálova 15 Bratislava
   16.01.1996Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, nebytových priestorov a garáží
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkov nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   PRIVATCONSULT s.r.o. IČO: 17 333 857 Cukrová 14 Bratislava
   Vladimíra Koprlová Landauova 28 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Adamko Topolčianska 5 Bratislava 851 05
   Vladimíra Koprlová Landauova 28 Bratislava 841 01
   15.01.1996Zrušené sidlo:
   Vavilovova 24 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   opravy karosérií
   údržba a montáž autopríslušenstva
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Chebeň Hálova 15 Bratislava
   Ing. Bronislav Kučera Vavilovova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bronislav Kučera Vavilovova 24 Bratislava
   23.03.1994Nové obchodné meno:
   ACSS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vavilovova 24 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   opravy karosérií
   údržba a montáž autopríslušenstva
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Chebeň Hálova 15 Bratislava
   Ing. Bronislav Kučera Vavilovova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Chebeň Hálova 15 Bratislava
   Ing. Bronislav Kučera Vavilovova 24 Bratislava