Vytvoriť faktúru

Shopping Palace Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Shopping Palace Bratislava
IČO 31370519
DIČ 2020315528
IČ DPH SK2020315528
Dátum vzniku 18 Apríla 1994
Právna forma Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo Shopping Palace Bratislava
Cesta na Senec 2/A
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 549 295 €
Aktíva 36 145 721 €
Vlastný kapitál -9 524 444 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.shoppingpalace.sk
Phone(s) +421249244111
Fax(es) 0249244443
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 37,744,509
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 30,959,204
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 30,959,204
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,849,846
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 25,941,228
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 34,385
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 133,745
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,631,078
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,480,026
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 348,992
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,673
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 347,319
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 5,105,348
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 25,686
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,151,052
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,151,052
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 154,227
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 81,326
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 72,901
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 37,744,509
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,372,294
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -112,665
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -112,665
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -9,272,907
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,051,011
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -10,323,918
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 46,844,236
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 652,606
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 66,803
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 66,803
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 585,803
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 580,000
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 580,000
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 28,821,181
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 16,259,040
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,535,532
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 387,568
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,147,964
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,582,343
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 112,665
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28,500
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 531,409
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 24,385
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 507,024
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 272,567
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 2,582
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 269,985
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,416,751
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,549,295
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,416,751
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 122,544
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,121,548
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 712,412
D. Služby (účtová skupina 51) 1,981,026
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 141,385
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 539,868
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 578,980
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -39,112
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 10,000
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -77,762
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 814,619
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -572,253
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 723,313
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 28
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 24
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 24
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 692,290
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 525,836
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 525,836
O. Kurzové straty (563) 5
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 152,126
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 14,323
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -692,262
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,264,515
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) -1,264,520
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2015
 • IČO:31370519 DIČ: 2020315528 IČ DPH: SK2020315528
 • Sídlo: Shopping Palace Bratislava, Cesta na Senec 2/A, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Apríla 1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Real Invest Property Jota Immobilienverwertungs GmbH 0 € (0%) Viedeň 1030 Rakúsko
  M.A.I.L. Real Estate Management Jota Bratislava s.r.o. 0 € (0%) Bratislava 821 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.09.2010Nový štatutárny orgán:
   M.A.I.L Real Estate Management Jota Bratislava s.r.o. Cesta na Senec 2/A Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 27.04.2006
   30.04.2008Noví spoločníci:
   M.A.I.L. Real Estate Management Jota Bratislava s.r.o. Cesta na Senec 2/A Bratislava 821 04
   27.04.2006Nové obchodné meno:
   Shopping Palace Bratislava, v.o.s.
   Nové sidlo:
   Cesta na Senec 2/A Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prenájom vlastných nehnuteľností, pričom sú poskytované len základné služby
   Noví spoločníci:
   Real Invest Property Jota Immobilienverwertungs GmbH Vordere Zollamtsstrasse 13 Viedeň 1030 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   spoločník