Vytvoriť faktúru

Ing. Hofer - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Ing. Hofer
IČO 31370748
DIČ 2020337814
IČ DPH SK2020337814
Dátum vzniku 07 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ing. Hofer
Komárňanská 81
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 375 507 €
Zisk -208 140 €
Aktíva 472 331 €
Vlastný kapitál -134 688 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0253417898, 0356424283, 0253418755, 0903510056
Mobile phone(s) 0903510056
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,062
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,062
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,062
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,062
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,062
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,062
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -342,828
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,425,314
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,425,314
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,560,002
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,560,002
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -208,140
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 344,890
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 40,515
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 120
12. Odložený daňový záväzok (481A) 40,395
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 304,375
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 200,515
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 200,515
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 0
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,832
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 41,813
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 51,215
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 375,507
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 354,833
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,674
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 582,770
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,286
D. Služby (účtová skupina 51) 17,660
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) -537
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,393
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 70
4. Sociálne náklady (527, 528) -2,000
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 14,499
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 167,476
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 167,476
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 179,104
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 202,282
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -207,263
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -19,946
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 116
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 0
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
XII. Kurzové zisky (663) 116
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 33
O. Kurzové straty (563) 14
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 19
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 83
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -207,180
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -208,140
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2015