Vytvoriť faktúru

A 21 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno A 21
IČO 31370781
DIČ 2020315572
IČ DPH SK2020315572
Dátum vzniku 28 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A 21
Sinokvetná 21
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 111 026 €
Zisk 2 160 €
Aktíva 247 212 €
Vlastný kapitál -47 727 €
Kontaktné informácie
Email korencova@a21.sk
Webová stránka http://www.printpack.sk;http://www.a21.sk
Phone(s) +421243638384
Fax(es) 0243638384
Dátum aktualizácie údajov: 12.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 41,726
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 9,698
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,698
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 32,028
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 191,245
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 471
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 68,621
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 88,635
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,645
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 232,971
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -60,901
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,673
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,673
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 2,492
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,167
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 28
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -74,421
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,160
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 293,872
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 268,768
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 23,936
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,707
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 487
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,104
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,638
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,168
Dátum aktualizácie údajov: 12.05.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 111,026
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,050
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 69,626
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 32,350
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 104,221
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 6,414
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,123
C. Služby (účtová skupina 51) 53,944
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 13,449
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 932
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 18,573
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 748
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,805
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,195
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,689
M. Nákladové úroky (562) 180
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,509
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,685
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,120
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,160
Dátum aktualizácie údajov: 12.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 12.05.2016