Vytvoriť faktúru

MTB WERKZEUGBAU - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MTB WERKZEUGBAU
IČO 31370926
DIČ 2020315539
IČ DPH SK2020315539
Dátum vzniku 28 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MTB WERKZEUGBAU
Rybničná 38/B
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 567 700 €
Zisk -124 195 €
Aktíva 1 747 991 €
Vlastný kapitál 484 229 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244872056, 0244872060, 0249206211
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,480,061
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,421,756
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,201
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,201
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,419,555
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 287,138
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,015,380
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 117,037
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 55,730
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 17,383
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 12,247
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 5,136
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 35,344
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 23,668
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,668
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,676
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,003
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 31
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,972
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,575
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 50
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,525
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,480,061
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 253,929
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 199,164
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 199,164
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 53,969
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 19,916
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,916
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 105,075
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 105,075
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -124,195
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,215,789
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 654,420
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 50,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,609
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 571,015
12. Odložený daňový záväzok (481A) 29,796
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 100,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 461,369
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 315,123
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 315,123
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 66,394
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,599
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 18,377
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,227
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 37,649
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 10,343
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 9,204
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,139
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 559,031
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 567,700
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 558,536
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 495
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -710
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,173
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,206
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 697,696
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 176,460
D. Služby (účtová skupina 51) 68,389
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 327,051
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 239,493
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 79,150
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,408
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 777
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 116,807
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 116,807
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 31
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,181
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -129,996
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 313,472
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 29,055
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 27,302
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 27,302
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,750
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -29,055
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -159,051
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -34,856
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -37,736
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -124,195
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016