Vytvoriť faktúru

AUTOZAK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUTOZAK
IČO 31370942
DIČ 2020329674
IČ DPH SK2020329674
Dátum vzniku 06 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTOZAK
Lidická 29
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 200 717 €
Zisk -1 702 €
Aktíva 32 195 €
Vlastný kapitál 3 643 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243425960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 43,755
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 25,167
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 25,167
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 777
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 24,390
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,215
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,275
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,275
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,082
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,082
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,082
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,858
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,315
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,543
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 373
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 373
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 43,755
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,942
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 5,829
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,272
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,272
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 21,473
2. Ostatné fondy (427, 42X) 21,473
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -32,569
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -32,569
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,702
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 41,813
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 158
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 158
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 34,315
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 13,477
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,477
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 373
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 547
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,918
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,340
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 189,037
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 200,717
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 189,037
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,680
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 199,944
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 132,611
D. Služby (účtová skupina 51) 22,692
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 32,482
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 23,081
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,100
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,301
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,496
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,910
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,910
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,407
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,346
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 773
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 33,734
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,515
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,188
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,188
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 327
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,515
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -742
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,702
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015