Vytvoriť faktúru

Autoklub Slovakia Assistance - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Autoklub Slovakia Assistance
IČO 31370977
DIČ 2020353280
IČ DPH SK2020353280
Dátum vzniku 13 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Autoklub Slovakia Assistance
Bosákova 3
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 881 840 €
Zisk 182 139 €
Aktíva 1 252 420 €
Vlastný kapitál 64 241 €
Kontaktné informácie
Email dispecing@asaauto.sk
Phone(s) +421244460156, +421244460157, +421244642173
Mobile phone(s) +421903531356
Fax(es) 0244460156
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,460,868
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 135,337
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 135,337
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 82,729
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 52,608
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,089,308
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 192,289
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 192,289
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 814,191
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 808,398
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 808,398
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,793
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 82,828
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 978
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 81,850
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 236,223
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 4,882
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 231,341
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,460,868
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 246,377
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 66,388
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 66,388
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,315
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,315
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -5,465
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 42,472
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -47,937
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 182,139
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 204,568
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 66
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 66
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) -67,839
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -154,707
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -154,707
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,460
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,948
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 56,554
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,906
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 72,341
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 72,341
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 200,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,009,923
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 406,925
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 602,998
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,881,840
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,881,840
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,286,933
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,224,423
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 3,020
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 19,300
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 348,164
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,624,001
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,293,883
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 66,396
D. Služby (účtová skupina 51) 695,527
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 369,233
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 259,596
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 89,389
4. Sociálne náklady (527, 528) 20,248
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,185
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 32,285
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 32,285
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,000
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 7,286
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 153,206
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 257,839
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 458,570
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,808
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 1,804
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 15,269
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 11,018
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 11,018
O. Kurzové straty (563) 133
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,118
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,461
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 244,378
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 62,239
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 62,239
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 182,139
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016