Vytvoriť faktúru

KARTAGO TOURS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KARTAGO TOURS
IČO 31371205
DIČ 2020302460
IČ DPH SK2020302460
Dátum vzniku 06 Mája 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo KARTAGO TOURS
Špitálska 53
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 915 584 €
Zisk 927 077 €
Aktíva 11 265 134 €
Vlastný kapitál 7 428 164 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0257205720
Fax(es) 0257205721
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,112,615
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 268,740
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 59,915
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 59,321
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 594
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 208,825
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 7,530
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 149,301
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 33,949
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 18,045
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,779,305
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 19,792
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 19,792
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 631,453
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 583,253
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 583,253
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 44,309
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,891
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,128,060
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 35,616
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,092,444
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 64,570
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 64,570
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,112,615
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,071,408
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,700
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,700
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,104,431
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,104,431
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 927,077
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,982,844
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,896
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,896
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,808,320
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,282,253
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,282,253
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,283,832
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 71,046
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 30,433
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 140,756
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 171,628
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 47,196
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 124,432
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 58,363
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 58,363
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 27,945,685
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 27,915,584
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 27,907,206
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,878
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,622,025
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 142,935
D. Služby (účtová skupina 51) 25,359,304
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,059,062
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 766,422
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 259,053
4. Sociálne náklady (527, 528) 33,587
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,226
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 36,105
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 36,105
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,312
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,081
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,293,559
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,404,967
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 86,490
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 30,101
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 30,101
XII. Kurzové zisky (663) 56,360
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 29
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 183,484
O. Kurzové straty (563) 141,184
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 42,300
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -96,994
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,196,565
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 269,488
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 289,577
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -20,089
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 927,077
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015