Vytvoriť faktúru

VEPOS BRATISLAVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VEPOS BRATISLAVA
IČO 31371230
DIČ 2020302636
IČ DPH SK2020302636
Dátum vzniku 06 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VEPOS BRATISLAVA
Jančova 1644/3
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 195 684 €
Zisk 336 370 €
Aktíva 70 880 €
Vlastný kapitál 330 698 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421904465830
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 589,950
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 110,473
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 110,473
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 110,473
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 476,140
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 181,709
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 176,743
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 176,743
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,966
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 294,431
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,270
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 291,161
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,337
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,337
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 589,950
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 343,674
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 336,370
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 246,276
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,990
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,990
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 235,101
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 32,315
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,315
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 151,543
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 16,383
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,492
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,368
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,185
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,185
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,162,189
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,195,684
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 13,404
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,148,785
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 30,893
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,602
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 759,195
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 28,690
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 55,103
D. Služby (účtová skupina 51) 272,229
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 311,040
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 221,525
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 76,131
4. Sociálne náklady (527, 528) 13,384
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,408
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 70,671
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 70,671
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,054
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 436,489
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 806,167
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 30
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 30
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 967
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 214
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 214
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 753
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -937
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 435,552
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 99,182
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 99,182
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 336,370
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2015