Vytvoriť faktúru

LUNETA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno LUNETA
IČO 31371248
DIČ 2020315814
IČ DPH SK2020315814
Dátum vzniku 06 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LUNETA
Pribišova 47
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 88 226 €
Zisk 3 744 €
Aktíva 12 034 €
Vlastný kapitál 970 €
Kontaktné informácie
Email reality@luneta.sk
Phone(s) 0255566026, 0903244777
Mobile phone(s) 0905745477, 0903244777
Fax(es) 0255566025
Dátum aktualizácie údajov: 05.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 209
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 209
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 209
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,552
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 216
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,205
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,365
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 12,761
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -4,859
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -15,906
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,744
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,620
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 15,321
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,299
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 264
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 435
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,091
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 509
Dátum aktualizácie údajov: 05.08.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 88,226
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,158
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 87,068
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 83,257
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 811
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,851
C. Služby (účtová skupina 51) 50,598
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 16,962
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 631
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 403
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,969
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,966
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 266
N. Kurzové straty (563) 13
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 253
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -265
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,704
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,744
Dátum aktualizácie údajov: 05.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.08.2016