Vytvoriť faktúru

TEBAU - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TEBAU
IČO 31371337
DIČ 2020315561
IČ DPH SK2020315561
Dátum vzniku 25 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEBAU
Bojnická 18/C
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 666 901 €
Zisk -288 923 €
Aktíva 4 764 884 €
Vlastný kapitál 3 642 026 €
Kontaktné informácie
Email info@tebau.sk
Phone(s) 0233227152, 0249683900, 0249683901, 0249683902, 0249683903, 0249683904, 0249683905, 0249683906, 0249
Fax(es) 0244648135
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,298,822
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,977,355
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,320
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 3,320
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,974,035
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 334,737
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,566,916
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,061,389
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 10,993
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,308,884
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 289,687
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 69,347
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 220,340
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 63,509
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 63,509
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 951,949
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 950,531
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 950,531
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 22
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,298
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 98
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,739
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,690
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 49
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 12,583
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 12,583
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,298,822
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,427,103
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 74,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,763
2. Ostatné fondy (427, 42X) 1,763
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,603,750
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,603,750
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -288,923
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 871,719
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 28,022
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,194
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 24,828
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 5,227
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 5,227
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 118,850
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 508,701
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 372,623
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 372,623
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 55,739
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 26,271
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,583
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,963
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,522
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 11,030
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,030
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 199,889
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,666,901
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,351,673
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,000,894
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 176,549
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 137,785
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,926,983
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 878,317
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 190,915
D. Služby (účtová skupina 51) 490,496
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 373,698
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 266,319
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 93,108
4. Sociálne náklady (527, 528) 14,271
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 18,555
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 664,277
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 664,277
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 221,058
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -11,221
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 100,888
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -260,082
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 792,839
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25,961
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 21,615
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 21,615
O. Kurzové straty (563) 150
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,196
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -25,961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -286,043
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -288,923
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015