Vytvoriť faktúru

GEOINFOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GEOINFOS
IČO 31371400
DIČ 2020302383
IČ DPH SK2020302383
Dátum vzniku 10 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEOINFOS
Račianska 109/B
83105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 171 612 €
Zisk -1 537 640 €
Aktíva 23 717 766 €
Vlastný kapitál 17 879 987 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0435832600
Fax(es) 0435832606
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 22,142,423
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 22,073,136
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,343
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,343
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 22,071,793
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 777,367
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 20,661,680
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 632,746
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 69,287
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 68,125
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 68,125
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68,125
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,162
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,159
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,142,423
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,420,329
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 21,951,329
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,537,640
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,720,761
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,511,457
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 209,304
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 131,725
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 131,725
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 75,000
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,579
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,333
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,333
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 171,612
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 171,612
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 166,455
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,944
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,213
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,708,052
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,196
D. Služby (účtová skupina 51) 161,223
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,510
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,519,238
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,519,238
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,806
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,079
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,536,440
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,964
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 240
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 238
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -240
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,536,680
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,537,640
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2015