Vytvoriť faktúru

MEDIAL ŠENK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDIAL ŠENK
IČO 31371418
DIČ 2020915314
Dátum vzniku 10 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDIAL ŠENK
Haanova 12/A
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 24 400 €
Zisk -2 833 €
Aktíva 40 897 €
Vlastný kapitál 39 513 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0253416233, 0262249861
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 29,124
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 29,124
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,282
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,100
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 326
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,856
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 42,406
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 36,680
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 119,499
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 119,499
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -79,986
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,833
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,726
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,500
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,226
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 360
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 396
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 0
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,470
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 24,400
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 24,400
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 27,093
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,324
C. Služby (účtová skupina 51) 13,284
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,214
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,128
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,630
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 513
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,693
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,792
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 141
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 141
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -140
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,833
P. Daň z príjmov (591, 595) 0
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,833
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31371418 DIČ: 2020915314
 • Sídlo: MEDIAL ŠENK, Haanova 12/A, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Mája 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Uberal Brančská 3 Bratislava 851 05 31.05.1999
  Miroslav Bertha Braňská 3 Bratislava 851 05 31.05.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Miroslav Bertha 14 938 € (12.5%) Braňská 3 Bratislava 851 05
  MEDIAL, družstvo 89 624 € (75%) Bratislava 851 04
  Pavol Bertha 14 938 € (12.5%) Bratislava 851 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.12.2013Nové sidlo:
   Haanova 12/A Bratislava 851 04
   17.12.2013Zrušené sidlo:
   Haanova 12/a Bratislava 851 04
   20.09.2013Nové sidlo:
   Haanova 12/a Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Pavol Bertha Brančská 3 Bratislava 851 05
   19.09.2013Zrušené sidlo:
   Haanova 10/a Bratislava 851 04
   25.04.2008Noví spoločníci:
   Miroslav Bertha Brančská 3 Bratislava 851 05
   24.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Bertha Brančská 3 Bratislava
   20.02.2001Noví spoločníci:
   Miroslav Bertha Brančská 3 Bratislava
   19.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Bertha Brančská 3 Bratislava
   Ing. Peter Dubovan Marková 5 Bratislava
   31.05.1999Nové sidlo:
   Haanova 10/a Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   Miroslav Bertha Brančská 3 Bratislava
   Ing. Peter Dubovan Marková 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Uberal Brančská 3 Bratislava 851 05
   Miroslav Bertha Braňská 3 Bratislava 851 05
   30.05.1999Zrušené sidlo:
   Brančská 3 Bratislava 851 05
   Zrušeny spoločníci:
   MEDIAL, VDI Mánesovo nám. 2 Bratislava 852 48
   Miroslav Bertha Brančská 3 Bratislava 851 05
   Ing. Peter Dubovan Markova 5 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Bertha Brančská 3 Bratislava 851 05
   Ing. Peter Uberal Brančská 3 Bratislava 851 05
   03.10.1995Noví spoločníci:
   MEDIAL, VDI Mánesovo nám. 2 Bratislava 852 48
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Bertha Brančská 3 Bratislava 851 05
   02.10.1995Zrušeny spoločníci:
   MEDIAL, VDI Mánesovo nám. 2 Bratislava 852 48
   Ing. Oľga Zúbriková Bartóková 2 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oľga Zúbriková Bartóková 2 Bratislava 811 02
   10.05.1994Nové obchodné meno:
   MEDIAL ŠENK, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Brančská 3 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   MEDIAL, VDI Mánesovo nám. 2 Bratislava 852 48
   Miroslav Bertha Brančská 3 Bratislava 851 05
   Ing. Peter Dubovan Markova 5 Bratislava 851 05
   Ing. Oľga Zúbriková Bartóková 2 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Uberal Brančská 3 Bratislava 851 05
   Ing. Oľga Zúbriková Bartóková 2 Bratislava 811 02