Vytvoriť faktúru

MEOPTIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEOPTIS
IČO 31371485
DIČ 2020818228
IČ DPH SK2020818228
Dátum vzniku 06 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEOPTIS
Lachova 37
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 619 546 €
Zisk 3 610 €
Aktíva 1 229 251 €
Vlastný kapitál 360 904 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0249214222, 0249214409, 0249214504, 0249214607, 0556713092, 0557982411, 0244885080, 0244872461
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,301,082
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 396,957
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 396,957
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 22,865
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 359,259
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 14,833
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 904,041
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 19,153
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,710
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 8,443
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 563,342
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 544,222
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 544,222
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,399
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,721
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 321,546
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 207,754
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 113,792
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 84
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 84
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,301,082
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 364,361
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 354,112
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 541,166
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -187,054
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,610
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 936,721
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -844
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) -5,499
12. Odložený daňový záväzok (481A) 4,655
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 99,628
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 98,623
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 1,005
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 825,500
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 767,338
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 767,338
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,807
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 21,195
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,949
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,211
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,000
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 12,437
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 12,437
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,619,571
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,619,546
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,536,608
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,339
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80,599
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,609,970
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 722,237
D. Služby (účtová skupina 51) 320,651
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 401,682
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 294,828
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 88,634
4. Sociálne náklady (527, 528) 18,220
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 22,260
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 78,074
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 78,074
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 65,066
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,576
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 493,720
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 25
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 25
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 25
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,827
O. Kurzové straty (563) 36
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,791
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,802
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,774
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,164
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,164
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,610
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015