Vytvoriť faktúru

Kapsch - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Kapsch
IČO 31371566
DIČ 2020302394
IČ DPH SK2020302394
Dátum vzniku 05 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Kapsch
Cesta na Senec 2/A
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 074 295 €
Zisk 32 829 €
Aktíva 345 071 €
Vlastný kapitál -185 633 €
Kontaktné informácie
Email kapsch.sk@kapsch.net
Phone(s) 0250106800, 0233666800, 0233666802, 0233666866
Mobile phone(s) +421901727555, +421901737555, +421905700201, +421911633030, +421918894175
Fax(es) 0233666801
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 508,688
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,304
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,304
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,215
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 89
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 491,749
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 18,281
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 681
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 17,600
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 26,400
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 26,400
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 186,884
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 184,028
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 184,028
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,456
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 400
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 260,184
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 260,184
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 12,635
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,475
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11,160
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 508,688
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -152,805
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 981,754
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 981,754
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 35,622
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 69,965
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 69,965
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,272,975
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,272,975
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32,829
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 656,625
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 389,665
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 389,407
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 258
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 560
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 560
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 203,346
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 159,724
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 159,724
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 21,960
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 14,538
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,094
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 63,054
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 19,920
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 43,134
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 4,868
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 4,868
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,072,053
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,074,295
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,248,768
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 823,285
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 242
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,047,464
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,068,517
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 36,154
D. Služby (účtová skupina 51) 413,825
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 513,810
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 372,076
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 133,117
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,617
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 333
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,984
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,984
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -11,806
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,647
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 26,831
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 553,557
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21,189
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 21,180
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 38,709
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 10,194
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 10,194
O. Kurzové straty (563) 25,912
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,603
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,520
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,311
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -23,518
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -26,400
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 32,829
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016