Vytvoriť faktúru

GUPRESS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GUPRESS
IČO 31371647
DIČ 2020315858
IČ DPH SK2020315858
Dátum vzniku 11 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GUPRESS
Hattalova 10
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 767 935 €
Zisk 96 914 €
Aktíva 5 218 593 €
Vlastný kapitál 1 842 345 €
Kontaktné informácie
Email gupressh@gupress.sk
Webová stránka http://www.gupress.sk
Phone(s) +421244462452, +421244462453, +421244462454, +421244644431, +421244644432, +421244644433
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,253,775
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,626,849
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,626,849
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 329,972
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,771,343
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,287,574
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 237,960
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,619,302
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 574,776
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 46,704
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 931
3. Výrobky (123) - /194/ 412,927
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 114,214
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 188,318
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 180,207
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 180,207
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 124
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,987
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 856,208
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,284
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 853,924
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,624
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,553
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 71
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,253,775
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,939,259
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 150,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 150,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 15,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 15,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,677,345
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,677,345
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 96,914
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,314,516
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 789,097
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 364,575
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,593
12. Odložený daňový záväzok (481A) 422,929
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,460,488
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 147,243
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 147,243
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,269,275
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,473
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,688
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,323
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,486
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 13,804
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,804
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,173
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 45,954
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,631,614
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,767,935
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,631,614
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 95,454
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 10,803
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 12,795
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,269
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,616,437
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 568,243
D. Služby (účtová skupina 51) 322,368
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 419,340
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 299,013
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 101,745
4. Sociálne náklady (527, 528) 18,582
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 19,876
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 239,340
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 239,340
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,556
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,911
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 41,803
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 151,498
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 847,260
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,043
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,041
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,041
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,313
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4
O. Kurzové straty (563) 24
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,285
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,730
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 153,228
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 56,314
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 59,333
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -3,019
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 96,914
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015