Vytvoriť faktúru

Hollý, v skratke Hollý - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Hollý, v skratke Hollý
IČO 31371817
DIČ 2020353346
IČ DPH SK2020353346
Dátum vzniku 16 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Hollý, v skratke Hollý
Starhradská 8
85105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 663 729 €
Zisk 51 915 €
Aktíva 398 437 €
Vlastný kapitál 1 547 €
Kontaktné informácie
Email holly@holly.sk
Webová stránka http://www.holly.sk
Mobile phone(s) +421905669407
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 291,643
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 196,401
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 196,401
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 34,656
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 161,745
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 95,242
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 92,689
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 92,689
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 92,689
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,553
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,507
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 46
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 291,643
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 173,794
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 30,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 12,094
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,094
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 73,146
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 73,146
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 51,915
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 115,362
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,514
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,514
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 107,190
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 53,232
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 53,232
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 31,990
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,576
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,064
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,180
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 148
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 658
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,487
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 2,487
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 663,729
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,878
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 657,851
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 593,526
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 293,779
D. Služby (účtová skupina 51) 139,208
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 109,312
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 78,694
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 27,231
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,387
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,490
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 39,722
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 39,722
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 70,203
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 230,742
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 419
XII. Kurzové zisky (663) 248
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 171
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,064
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,521
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,521
O. Kurzové straty (563) 336
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,207
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,645
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 66,558
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 14,643
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 14,643
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 51,915
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015