Vytvoriť faktúru

HYDROTOUR, cestovná kancelária - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno HYDROTOUR, cestovná kancelária
IČO 31371981
DIČ 2020302427
IČ DPH SK2020302427
Dátum vzniku 09 Mája 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo HYDROTOUR, cestovná kancelária
Nám. SNP 14
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 32 600 280 €
Zisk 179 167 €
Aktíva 5 476 236 €
Vlastný kapitál 277 787 €
Kontaktné informácie
Email hydrotour@hydrotour.sk
Phone(s) 0252922021, 0252922023, 0252922024, 0254430109, 0255410295, 0326522644, 0326522645, 0326522649, 0335
Fax(es) 0232630022
Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,036,374
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,331
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,081
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 758
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,323
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,250
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 1,250
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,979,487
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 171,363
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 171,363
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,708,165
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,610,958
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,610,958
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 42,921
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 54,286
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 99,959
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 28,748
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 71,211
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 52,556
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 52,556
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,036,374
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 676,902
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 166,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 166,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 16,597
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,597
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,289,358
2. Ostatné fondy (427, 42X) 1,289,358
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -974,220
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -974,220
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 179,167
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,353,130
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 86,949
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 13,143
12. Odložený daňový záväzok (481A) 73,806
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,916,670
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,417,467
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,357,209
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,357,209
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 32,558
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 22,056
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,223
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 421
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 32,044
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 32,044
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 900,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 6,342
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 6,342
Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 32,595,995
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 32,600,280
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 32,595,995
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,285
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,267,729
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 85,015
D. Služby (účtová skupina 51) 31,299,794
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 785,884
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 570,311
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 194,948
4. Sociálne náklady (527, 528) 20,625
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,051
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,592
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,592
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -14,173
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 101,566
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 332,551
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,211,186
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 408
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 150
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 150
XII. Kurzové zisky (663) 258
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 88,468
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 57,481
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 57,481
O. Kurzové straty (563) 685
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 30,302
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -88,060
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 244,491
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 65,324
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,016
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 57,308
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 179,167
Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2016