Vytvoriť faktúru

ACE enterprise Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ACE enterprise Slovakia
IČO 31372031
DIČ 2020353335
IČ DPH SK2020353335
Dátum vzniku 28 Apríla 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ACE enterprise Slovakia
Antolská 4
85107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 252 180 €
Zisk -93 929 €
Aktíva 1 080 979 €
Vlastný kapitál -118 638 €
Kontaktné informácie
Email info@ace-eprise.com
Phone(s) 0269201111
Fax(es) 0269201113
Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 931,628
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 504,957
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 49,931
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 40,387
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 9,544
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 455,026
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 455,026
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 425,634
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 370,551
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 370,551
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 45,525
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,276
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,276
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 37,249
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,558
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,655
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,903
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,037
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,037
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 931,628
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,429
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 474,813
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -347,968
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 177,046
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -525,014
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -93,929
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 861,736
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,588
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,588
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 101,692
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 641,521
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 32,823
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,823
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 308,065
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 41,823
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 15,459
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,940
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 239,411
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 25,531
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 25,531
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 54,511
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 34,893
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 463
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 463
Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 214,465
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 252,180
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,768
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 6,800
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 197,897
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37,715
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 336,570
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 9,660
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,910
D. Služby (účtová skupina 51) 92,126
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 308,932
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 227,796
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 74,868
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,268
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 70
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) -114,751
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) -114,751
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32,623
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -84,390
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 104,769
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,122
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,824
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 4,824
XII. Kurzové zisky (663) 298
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,701
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 13,023
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 13,023
O. Kurzové straty (563) 195
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 483
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,579
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -92,969
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -93,929
Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016