Vytvoriť faktúru

First Data Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno First Data Slovakia
IČO 31372074
DIČ 2020319928
IČ DPH SK2020319928
Dátum vzniku 19 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo First Data Slovakia
Digital Park II, Einsteinova 25
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 46 504 956 €
Zisk 2 200 843 €
Aktíva 35 143 364 €
Vlastný kapitál 8 425 184 €
Kontaktné informácie
Email elena.pameticka@firstdata.sk
Phone(s) 0268285125, 0268285511
Fax(es) 0262412858
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 30,285,016
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,541,651
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 741,857
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 486,921
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 145,338
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 109,598
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,434,365
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 331,939
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,788,520
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,824,520
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 376,424
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 112,962
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,365,429
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,365,429
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,075,146
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 474,638
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 86,495
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 388,143
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,229,612
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 2,229,612
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,229,612
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,731,875
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,203,046
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,565,214
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,637,832
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 3,320,252
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 206,789
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,788
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,639,021
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,639,021
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 668,219
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 668,219
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 30,285,016
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,626,026
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 4,906,061
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 4,906,061
A.II. Emisné ážio (412) 3,354,106
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 984,722
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 984,722
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 60,013
2. Ostatné fondy (427, 42X) 60,013
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -879,719
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 20,459,178
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -21,338,897
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,200,843
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,391,895
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 12,800,329
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 12,610,837
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 18,568
12. Odložený daňový záväzok (481A) 170,924
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 79,299
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 79,299
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,116,929
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,478,105
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,339,068
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,139,037
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 828,375
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 564,562
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 245,558
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 329
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,395,338
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 135,701
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,259,637
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 267,095
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 145,201
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 121,894
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 46,419,961
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 46,504,956
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,534,055
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 44,885,906
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 69,427
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,568
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,614,576
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 780,364
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,208,025
D. Služby (účtová skupina 51) 18,386,998
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 19,855,214
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 14,683,342
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,838,478
4. Sociálne náklady (527, 528) 333,394
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 24,930
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,914,139
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,914,139
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 5,913
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 6,480
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,432,513
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,890,380
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 26,044,574
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,305,708
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 1,150,000
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 1,150,000
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 104,224
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 104,224
XII. Kurzové zisky (663) 51,408
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 76
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,443,233
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) -299,759
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,275,868
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,275,868
O. Kurzové straty (563) 76,872
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 390,252
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -137,525
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,752,855
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 552,012
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 462,625
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 89,387
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,200,843
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016