Vytvoriť faktúru

OLYMPIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno OLYMPIA
IČO 31372082
DIČ 2020302482
IČ DPH SK2020302482
Dátum vzniku 23 Mája 1994
Právna forma Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo OLYMPIA
Tyršovo nábrežie 12
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 068 166 €
Aktíva 3 286 415 €
Vlastný kapitál 66 388 €
Kontaktné informácie
Email aucafe@nextra.sk
Phone(s) 0903902362, 0903902922, 0262317590, 0262520355, 0903445214
Mobile phone(s) +421903620825, +421903660055, +421911277377, +421911444722, +421911455102, +421911902362, 0903445214
Fax(es) 0262412105
Dátum aktualizácie údajov: 10.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,166,490
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,608,115
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,464,639
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 40,674
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,673,776
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 744,878
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,311
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 143,476
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 39,906
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 14,320
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 89,250
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 531,447
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 497,307
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 107,172
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 107,172
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 328,314
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 17,500
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,666
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 35,655
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 34,140
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 15,229
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 18,911
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 26,928
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 26,825
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 103
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,166,490
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 66,388
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 66,388
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,065,434
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 129,211
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,548
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 123,663
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,831,447
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 634,030
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 107,105
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 107,105
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 521,152
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,254
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,687
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 832
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,744
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,744
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 26,098
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 441,904
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 34,668
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,822
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 32,846
Dátum aktualizácie údajov: 10.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,021,027
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,068,166
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,021,027
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,043,185
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,954
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,637,747
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,433
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 185,263
D. Služby (účtová skupina 51) 556,627
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 96,357
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 43,193
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 52,849
4. Sociálne náklady (527, 528) 315
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15,636
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 219,347
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 219,347
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 530,233
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,851
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 430,419
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 276,704
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,481
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11,481
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 11,481
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 44,059
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 41,942
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 41,942
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,117
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -32,578
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 397,841
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 397,839
Dátum aktualizácie údajov: 10.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 10.06.2016