Vytvoriť faktúru

NORSONIC SLOVENSKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NORSONIC SLOVENSKO
IČO 31372121
DIČ 2020302471
IČ DPH SK2020302471
Dátum vzniku 17 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NORSONIC SLOVENSKO
Letisko M.R. Štefánika 63
82001
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 236 543 €
Zisk -93 208 €
Aktíva 365 834 €
Vlastný kapitál 222 467 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911365044
Fax(es) 0233002444
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 31,624
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 27,550
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 27,550
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,324
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 152,332
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 64,322
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 88,010
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 183,956
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 75,976
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 161,881
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -93,208
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 107,980
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,895
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 51,382
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 26,037
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 916
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,038
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,391
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,197
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 52,506
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 236,543
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 83,805
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 152,737
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 318,495
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 59,539
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,699
C. Služby (účtová skupina 51) 47,510
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 165,351
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,509
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 26,437
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 450
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -81,952
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 111,794
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 56
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 56
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 10,352
M. Nákladové úroky (562) 3,853
N. Kurzové straty (563) 141
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,358
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -10,296
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -92,248
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -93,208
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015