Vytvoriť faktúru

WWDC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno WWDC
IČO 31372139
DIČ 2020302504
IČ DPH SK2020302504
Dátum vzniku 17 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WWDC
Mostová 2
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 87 858 €
Zisk 1 177 €
Aktíva 64 950 €
Vlastný kapitál 17 513 €
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 81,292
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 81,292
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 72,994
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,284
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,187
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,084
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,013
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 92,576
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,690
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 10,311
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 10,311
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 9,510
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 63
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -2,371
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,177
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 73,886
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 842
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 45,684
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,038
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 462
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,677
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,507
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,666
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 25,694
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 87,858
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 59,298
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 15,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,560
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 83,027
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,301
C. Služby (účtová skupina 51) 42,517
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 8,781
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,682
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,637
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 10,778
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,331
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,831
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,480
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1,431
XI. Kurzové zisky (663) 1,431
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,125
M. Nákladové úroky (562) 1,352
N. Kurzové straty (563) 1,570
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,203
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,694
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,137
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,177
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016