Vytvoriť faktúru

PROJEKT PARTNER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROJEKT PARTNER
IČO 31372261
DIČ 2020901421
Dátum vzniku 17 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROJEKT PARTNER
Botanická 10
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 34 979 €
Zisk 1 773 €
Aktíva 2 968 €
Vlastný kapitál -14 416 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0910521660
Mobile phone(s) 0910521660
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,076
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,076
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 14
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 14
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,696
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,696
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,696
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,366
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,197
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,169
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,076
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -12,644
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -21,720
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,015
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -23,735
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,773
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,720
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 293
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 293
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 25,427
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,075
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,075
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,642
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 79
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 87
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 544
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 34,979
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 34,979
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,730
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 33,249
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,594
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,615
D. Služby (účtová skupina 51) 27,086
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,842
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,360
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 476
4. Sociálne náklady (527, 528) 6
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 51
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,385
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,278
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 112
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 112
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -112
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,273
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 500
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 500
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,773
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015