Vytvoriť faktúru

Prominens - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Prominens
IČO 31372724
DIČ 2020302548
IČ DPH SK2020302548
Dátum vzniku 31 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Prominens
Pri Suchom mlyne 24
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 83 464 €
Zisk 1 760 €
Aktíva 55 070 €
Vlastný kapitál -90 440 €
Kontaktné informácie
Email prominens@artem.sk
Phone(s) 0254789416, 0903700508
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 39,838
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 34,558
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 34,558
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 24,119
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 10,439
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,108
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,771
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,771
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 863
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 863
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 863
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,474
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,463
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 11
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 172
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 172
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 39,838
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -88,680
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -97,079
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -97,079
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,760
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 127,998
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 570
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 570
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 127,428
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,988
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,988
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 115,849
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 828
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 951
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,812
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 520
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 520
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 82,746
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 83,464
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,271
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 80,474
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 719
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 80,628
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,272
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,612
D. Služby (účtová skupina 51) 41,619
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 16,231
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,023
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,146
4. Sociálne náklady (527, 528) 62
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 453
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,537
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,537
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,904
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,836
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 33,242
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 116
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 116
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -116
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,720
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,760
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015