Vytvoriť faktúru

PEMTECH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PEMTECH
IČO 31372881
DIČ 2020353511
IČ DPH SK2020353511
Dátum vzniku 30 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PEMTECH
Handlovská 28
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 285 260 €
Zisk 3 159 €
Aktíva 142 035 €
Vlastný kapitál 108 586 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903704104, +421903456764
Dátum aktualizácie údajov: 19.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 320,313
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,362
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,362
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,362
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 312,789
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 99
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 99
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,419
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,456
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,456
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -37
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 305,271
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 94,236
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 211,035
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 162
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 162
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 320,313
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 143,168
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,344
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,344
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 131,026
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 201,491
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -70,465
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,159
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 177,145
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 562
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 562
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 176,583
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 138,098
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 138,098
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 829
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 444
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37,211
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1
Dátum aktualizácie údajov: 19.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 276,491
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 285,260
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 247,400
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 29,091
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,769
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 280,400
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 184,789
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,790
D. Služby (účtová skupina 51) 37,818
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,869
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,334
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,968
4. Sociálne náklady (527, 528) 567
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 320
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,850
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,850
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 24,249
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,715
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,860
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 45,094
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 549
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 526
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 526
XII. Kurzové zisky (663) 23
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 854
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 387
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 387
O. Kurzové straty (563) 19
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 448
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -305
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,555
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,396
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,396
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,159
Dátum aktualizácie údajov: 19.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 19.08.2016