Vytvoriť faktúru

Prvá elektromontážna, v konkurze - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Prvá elektromontážna, v konkurze
IČO 31372899
DIČ 2020319961
IČ DPH SK2020319961
Dátum vzniku 24 Mája 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Prvá elektromontážna, v konkurze
Pestovateľská 13
82104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk 297 €
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,454,224
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,058
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 4,058
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 4,058
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 711,370
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 650,601
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 650,601
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) -79,717
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,618,756
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,618,756
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -1,698,473
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 92,081
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 92,081
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 48,405
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 41
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 48,364
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 738,796
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 738,796
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,454,224
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,667,115
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 467,636
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 467,636
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 69,030
2. Ostatné fondy (427, 42X) 69,030
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -129
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -129
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,203,949
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 945
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,204,894
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 297
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,121,339
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,721
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,721
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,111,018
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 237,012
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 237,012
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 748
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,703
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 697,068
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,682,764
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 491,723
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,600
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 -293
D. Služby (účtová skupina 51) -293
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 293
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 293
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 5
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 298
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 297
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016