Vytvoriť faktúru

GAUDIUM, centrum oddychu - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GAUDIUM, centrum oddychu
IČO 31373038
DIČ 2020333832
IČ DPH SK2020333832
Dátum vzniku 17 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GAUDIUM, centrum oddychu
Potočná 3
90091
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 260 427 €
Zisk -20 865 €
Aktíva 739 577 €
Vlastný kapitál 602 877 €
Kontaktné informácie
Email gaudium@gaudium.sk
Phone(s) 0336412385, 0336477349, 0336477350, 0336477360, 0903433225
Mobile phone(s) 0905658030
Fax(es) 0336477350
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 534,805
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 534,805
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,738
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 112,350
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 7,594
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,081
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 100,631
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 647,155
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 582,013
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 735,190
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -138,951
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -20,865
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 65,142
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 64,478
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,893
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,655
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,863
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 43,067
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 664
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 260,427
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 44,067
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 216,114
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 246
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 280,165
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 20,800
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 55,197
C. Služby (účtová skupina 51) 69,300
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 18,678
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,782
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 110,078
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,330
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -19,738
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 114,884
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 7
X. Výnosové úroky (662) 7
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 173
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 173
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -166
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -19,904
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -20,865
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015