Vytvoriť faktúru

GYNEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GYNEX
IČO 31373054
DIČ 2020319983
IČ DPH SK2020319983
Dátum vzniku 28 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GYNEX
Na Lánoch 10
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 123 018 €
Zisk 29 124 €
Aktíva 2 049 575 €
Vlastný kapitál 614 698 €
Kontaktné informácie
Email gynex@gynex.sk
Mobile phone(s) +421905729386, 0905610997, 0905729386
Fax(es) 0315530299
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,706,540
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 232,468
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 232,468
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 40,900
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 98,677
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 92,891
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,461,934
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 939,252
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 754,436
3. Výrobky (123) - /194/ 1,746
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 183,070
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 337,358
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 327,776
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 327,776
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,489
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 93
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 185,324
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 185,324
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 12,138
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 31
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11,936
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 171
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,706,540
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 643,822
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 607,394
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 779,231
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -171,837
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,124
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,058,437
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 14,928
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9,505
12. Odložený daňový záväzok (481A) 5,423
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 985,269
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 880,032
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 880,032
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 87,651
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,503
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,083
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 15,321
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 15,321
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 42,919
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 4,281
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 4,281
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,740,819
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,123,018
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,313,276
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 5,406,053
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 21,490
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -2,838
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 335,275
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 39,460
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,302
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,072,816
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,058,816
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,180,920
D. Služby (účtová skupina 51) 387,395
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 283,116
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 203,073
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 71,139
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,904
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,451
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 97,998
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 97,998
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 33,061
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 6,249
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,810
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 50,202
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 446,125
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 347
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 345
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,969
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,389
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 3,389
O. Kurzové straty (563) 31
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,549
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,622
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 44,580
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15,456
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 18,125
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,669
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 29,124
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31373054 DIČ: 2020319983 IČ DPH: SK2020319983
 • Sídlo: GYNEX, Na Lánoch 10, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Apríla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Igor Kováč Na Lánoch 10 Bratislava 18.07.1997
  Roman Fodor Rezedova 26 Bratislava 821 01 05.08.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUDr. Igor Kováč 2 656 € (40%) Na Lánoch 10 Bratislava
  Roman Fodor 1 328 € (20%) Rezedova 26 Bratislava 821 01
  Mária Fodorová 1 328 € (20%) Hornozelenická 8 Zálesie 900 28
  Michael Jarolim 1 328 € (20%) Giebelstadt GT Sulzdorf Spolková republika Nemecko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.07.2011Nové predmety činnosti:
   baliace činnosti, manipulácia s tovarom
   26.08.2004Noví spoločníci:
   MUDr. Igor Kováč Na Lánoch 10 Bratislava 821 04
   Roman Fodor Rezedova 26 Bratislava 821 01
   Mária Fodorová Hornozelenická 8 Zálesie 900 28
   Michael Jarolim Kirschenweg 2 Giebelstadt GT Sulzdorf Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Roman Fodor Rezedova 26 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 05.08.2004
   25.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Roman Fodor Rezedová 26 Bratislava
   Mária Fodorová Dlhá 22 Ivanka pri Dunaji
   MUDr. Igor Kováč Na Lánoch 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.07.1998Noví spoločníci:
   Roman Fodor Rezedová 26 Bratislava
   Mária Fodorová Dlhá 22 Ivanka pri Dunaji
   MUDr. Igor Kováč Na Lánoch 10 Bratislava
   28.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Roman Fodor Rezedová 26 Bratislava
   Mária Fodorová Dlhá 22 Ivanka pri Dunaji
   MUDr. Igor Kováč Na Lánoch 10 Bratislava
   20.03.1998Nové sidlo:
   Na Lánoch 10 Bratislava 821 04
   19.03.1998Zrušené sidlo:
   Rezedová 26 Bratislava 821 01
   18.07.1997Nové obchodné meno:
   GYNEX s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Roman Fodor Rezedová 26 Bratislava
   Mária Fodorová Dlhá 22 Ivanka pri Dunaji
   MUDr. Igor Kováč Na Lánoch 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Igor Kováč Na Lánoch 10 Bratislava
   17.07.1997Zrušené obchodné meno:
   FORPEK s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Fodor Rezedová 26 Bratislava
   Ing. Peter Kulhánek Batkova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Fodor Rezedová 26 Bratislava
   Ing. Peter Kulhánek Batkova 3 Bratislava
   28.04.1994Nové obchodné meno:
   FORPEK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rezedová 26 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne práce
   vedenie účtovnej evidencie
   Noví spoločníci:
   Roman Fodor Rezedová 26 Bratislava
   Ing. Peter Kulhánek Batkova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Fodor Rezedová 26 Bratislava
   Ing. Peter Kulhánek Batkova 3 Bratislava