Vytvoriť faktúru

DEPONIA SYSTEM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DEPONIA SYSTEM
IČO 31373089
DIČ 2020319972
IČ DPH SK2020319972
Dátum vzniku 02 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEPONIA SYSTEM
Holíčska 13
85105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 322 506 €
Zisk 24 776 €
Aktíva 292 647 €
Vlastný kapitál 234 761 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255642811, 0255642812, 0255642813, 0255422021
Fax(es) 0255422021
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 75,175
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 73,305
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 460
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 248,527
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 140,462
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,224
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 106,841
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 323,702
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 259,537
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 607
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 227,182
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 24,776
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,165
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 55,773
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 25,681
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 14,874
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 12,485
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,733
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 8,392
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 322,506
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 338,781
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -16,275
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 296,202
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,025
C. Služby (účtová skupina 51) 115,813
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 158,589
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,365
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 10,232
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 1,799
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,379
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 26,304
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 199,668
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 6
X. Výnosové úroky (662) 6
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 573
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 573
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -567
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 25,737
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 24,776
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015