Vytvoriť faktúru

PULI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PULI
IČO 31373216
DIČ 2020398402
IČ DPH SK2020398402
Dátum vzniku 27 Mája 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo PULI
Miletičova 24
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 142 744 €
Zisk -3 431 €
Aktíva 691 162 €
Vlastný kapitál 1 871 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255565385
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 645,172
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 367,555
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 28,643
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 28,643
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 338,912
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 338,912
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 274,697
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 33
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 33
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 27,751
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 27,751
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,751
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 238,304
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 237,951
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 153,075
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,876
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 353
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,609
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 477
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,132
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,920
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,920
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 645,172
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,306
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 39,833
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 39,833
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,967
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,967
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 147,409
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 147,409
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -199,084
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 17,995
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -217,079
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,431
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 652,478
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 277
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 277
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 652,168
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 71,291
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 71,291
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 20,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,509
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,507
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,001
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 555,860
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 33
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 33
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 92,244
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 142,744
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 92,244
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 50,500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 104,191
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,650
D. Služby (účtová skupina 51) 123,362
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 22,902
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16,279
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,868
4. Sociálne náklady (527, 528) 755
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 227
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,111
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,111
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 50,000
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -103,064
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 38,553
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -33,768
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 41,031
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 33,515
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 33,515
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,516
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -41,024
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,471
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,431
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31373216 DIČ: 2020398402 IČ DPH: SK2020398402
 • Sídlo: PULI, Miletičova 24, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Mája 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Mária Zaťková člen Popradská 48 Bratislava 821 06 12.10.2005
  Ing. Ján Polák člen Sibírska 11 Bratislava 831 02 29.05.2006
  Peter Tököly Jurigovo nám. 437/5 Bratislava 841 05 19.09.2011
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.10.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností vrátane poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Tököly Jurigovo nám. 437/5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 19.09.2011
   13.10.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Adriena Olajošová - člen J. Stanislava 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 19.05.2004
   25.02.2009Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   factoring a forfaiting
   prenájom hnuteľných vecí
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   administratívne služby
   10.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Polák - člen Sibírska 11 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 29.05.2006
   09.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Slavomíra Mandzáková - člen L. Dérera 4 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.10.2003
   05.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Zaťková - člen Popradská 48 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 12.10.2005
   04.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Zaťko Popradská 48 Bratislava 821 06
   04.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Slavomíra Mandzáková - člen L. Dérera 4 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.10.2003
   Adriena Olajošová - člen J. Stanislava 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 19.05.2004
   03.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Gubo Wolkrova 31 Bratislava 851 01
   Ing. Pavel Weiss Rumančekova 44 Bratislava
   14.04.2001Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Zaťko Popradská 48 Bratislava 821 06
   13.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Gubo Wolkrova 31 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Soukup Palkovičova 3 Bratislava 821 08
   Ing. Jozef Soukup Palkovičova 3 Bratislava 821 08
   Ing. Pavel Weiss Rumančekova 44 Bratislava 821 01
   28.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Gubo Wolkrova 31 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Soukup Palkovičova 3 Bratislava 821 08
   Ing. Pavel Weiss Rumančekova 44 Bratislava
   26.09.1996Nové sidlo:
   Miletičova 24 Bratislava 821 08
   25.09.1996Zrušené sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   15.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Dobiáš Belinského 22 Bratislava 851 01
   Juraj Jančo Okánikova 2 Bratislava 811 04
   25.01.1995Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   27.05.1994Nové obchodné meno:
   PULI, a.s.
   Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie konzultačnej činnosti v oblasti managementu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miloš Dobiáš Belinského 22 Bratislava 851 01
   Ing. Viliam Gubo Wolkrova 31 Bratislava 851 01
   Juraj Jančo Okánikova 2 Bratislava 811 04
   Ing. Jozef Soukup Palkovičova 3 Bratislava 821 08
   Ing. Pavel Weiss Rumančekova 44 Bratislava 821 01