Vytvoriť faktúru

VITAVIT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VITAVIT
IČO 31373291
DIČ 2020847334
IČ DPH SK2020847334
Dátum vzniku 06 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VITAVIT
Votrubova 11
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 744 360 €
Zisk -1 150 €
Aktíva 748 023 €
Vlastný kapitál -30 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0253415044
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 62
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 62
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 62
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,178
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 210
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -6,878
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,150
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,240
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,240
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 0
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 0
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 280
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 744,360
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 0
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 744,360
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 744,480
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 0
C. Služby (účtová skupina 51) 0
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 0
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 0
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 0
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 744,480
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -120
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 0
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 70
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 70
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -70
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -190
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,150
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31373291 DIČ: 2020847334 IČ DPH: SK2020847334
 • Sídlo: VITAVIT, Votrubova 11, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Júna 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Kubík Votrubova 11 Bratislava 25.04.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Kubík 6 640 € (100%) Votrubova 11 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.11.2013Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kubík Votrubova 11 Bratislava
   20.11.2013Zrušeny spoločníci:
   Leo Zimmermann Ludwigsallee 41 Aschaffenburg 637 39 Spolková republika Nemecko
   18.06.1999Nové sidlo:
   Votrubova 11 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Leo Zimmermann Ludwigsallee 41 Aschaffenburg 637 39 Spolková republika Nemecko
   17.06.1999Zrušené sidlo:
   Palkovičova 3 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Leo Zimmermann Ludwigsallee 41 Aschaffenburg 637 39 Spolková republika Nemecko
   25.04.1997Noví spoločníci:
   Leo Zimmermann Ludwigsallee 41 Aschaffenburg 637 39 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kubík Votrubova 11 Bratislava
   24.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ralf Domdey Birkenweg 16 Heinrichsthal Spolková republika Nemecko
   Leo Zimmermann Ludwigsallee 41 Aschaffenburg 637 39 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Juraj Lendel Palkovičova 13 Bratislava 821 08
   06.06.1994Nové obchodné meno:
   VITAVIT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Palkovičova 3 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie tovaru a služieb
   Noví spoločníci:
   Ralf Domdey Birkenweg 16 Heinrichsthal Spolková republika Nemecko
   Leo Zimmermann Ludwigsallee 41 Aschaffenburg 637 39 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Juraj Lendel Palkovičova 13 Bratislava 821 08